Подносилац захтева се 6.06.2011. обратио Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, за мишљење да ли најближа родбина (супруг, деца, сестре) имају право на увид у обдукциони налаз умрлог лица, које је, како се наводи, преминуло под чудним околностима.

 

У одговору Повереника, бр. 011-00-252 /2009-03 од 6.06.2011.год., наводи се следеће:

 

„Чланом 14. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл.гласник РС" бр.120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)  прописано је да се тражиоцу неће омогућити остваривање права на приступ информацијам од јавног значаја ако би се тиме повредило право на приватност, право на углед или које дуго право лица на које се тражена информација односи, осим ако је лице на то пристало.

Према чл.10. став 6. Закона о заштити података о личности(„ Сл гласник РС“ бр. 97/08 и 104/09-др.закон), сагласност односно пристанак  за обраду личних података (обрада подразумева и стављање на увид или чињење доступним на други начин) за  лице које је умрло, могу дати супружник, деца са навршених 15 година живота, родитељи, браћа и сестре, односно законски наследник умрлог.

Из тога проистиче потврдан одговор на Ваше питање да право на увид у обдукциони налаз преминуле, имају наведени чланови породице.

Уз то, још једно појашњење:

Право на увид у обдукциони налаз и/ или на добијање његове копије, можете остварити подношењем захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја, институцији која га поседује, на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. У том случају тражене информације учињене доступним тражиоцу тј. вама, могле би бити доступне и сваком другом потенцијалном тражиоцу, као репрезенту јавности, што подразумева ваше одрицање од приватности умрле.

У случају да не желите да тражене информације буду доступне јавности , већ само вама, у том случају можете остварити право на увид и/или на добијање копије документа на основу Закона о заштити података о личности, такође подношењем захтева институцији код које се документ налази.

За случај да институција не поступи по вашем захтеву или одбије ваш захтев, без обзира по ком основу сте поднели захтев, тада можете изјавити жалбу Поверенику.

Више информација о начину остваривања и једног и дргог права можете наћи на сајту Повереника www.poverenik.rs,  где можете преузети и формуларе захтева и жалби.“

 

(Из одговора Повереника, бр. 011-00-252 /2009-03  од 6.06.2011.год.)

 

Према Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл.гласник РС" бр.120/04), oпрaвдaн интeрeс jaвнoсти дa знa, у нaчeлу, пoстojи у пoглeду свих инфoрмaциja кojимa рaспoлaжу oргaни jaвнe влaсти. Трaжилaц инфoрмaциje нe трeбa дa дoкaзуje дa имa интeрeс дa знa зa oдрeђeну инфoрмaциjу, нити дa дoкaзиje дa je тaj интeрeс oпрaвдaн. Према члaну 15, стaв 4. Зaкoнa, oргaн jaвнe влaсти нe смe oд трaжиoцa дa зaхтeвa нaвoђeњe рaзлoгa зa пoднoшeњe зaхтeвa.

Aкo oргaн jaвнe влaсти ускрaти трaжиoцу приступ oдрeђeнoj инфoрмaциjи, дужaн je дa дoкaжe дa je тo у кoнкрeтнoм случajу oпрaвдaнo рaди зaштитe прeтeжниjeг интeрeсa. Тo мoгу бити рaзлoзи бeзбeднoсти или oдбрaнe зeмљe, oткривaњa учиниoцa кривичних дeлa, вoђeњa судскoг пoступкa, зaштитe привaтнoсти или други, у свaкoм случajу рaзлoзи изричитo прeдвиђeни зaкoнoм.

Пoсeбнo  се наглашава дa je члaнoм 4. Зaкoнa прeдвиђeнo дa oргaн jaвнe влaсти никaдa нe смe дa ускрaти приступ инфoрмaциjaмa кoje сe oднoсe нa угрoжaвaњe и зaштиту живoтa и здрaвљa људи и живoтнe срeдинe. Дaклe, у пoглeду oвaквих инфoрмaциja oргaну влaсти ниje дoпуштeнo дa дoкaзуje дa jaвнoст нeмa oпрaвдaн интeрeс дa зa њих знa.

(Из саопштења за јавност које је Повереник дао 04.07.2005.г.)

У погледу права трећег лица које се не легитимише као мањински акционар, на приступ информацијама садржаним у уговору о продаји између субјеката приватизације, треба имати у виду одредбе члана 4. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (" Сл. гласник РС" бр.120/04) по којима се сматра да постоји законска претпоставка о оправданом интересу сваког тражиоца информације на приступ информацијама од јавног значаја, с тим што је обавеза органа власти да докаже, уколико мисли супротно. Доказивање да не постоји оправдан интерес  јавности да зна, није могуће  када су у питању информације које се односе на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине.

Продајни уговор између субјеката приватизације, као документ који је настао у вези са радом органа, јесте информација од јавног значаја, у смислу чл.2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Ознака тајности коју по правилу садрже наведени уговори, сама по себи не представља довољан основ за ускраћивање информација које су у њима садржане.

За искључење или ограничење од слободног приступа информацијама од јавног значаја, потербно је да орган власти докаже да то чини ради заштите од озбиљне повреде неког претежнијег интереса заснованог на уставу или закону, а који су наведени у члану 9. овог закона или ради заштите приватности и других права личности, у складу са чланом 14. закона

(Из одговора Повереника органу власти, бр.011-00-23/2006-03  од  20.06.2006.год.