Читај ми

Подносилац захтева се 6.06.2011. обратио Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, за мишљење да ли најближа родбина (супруг, деца, сестре) имају право на увид у обдукциони налаз умрлог лица, које је, како се наводи, преминуло под чудним околностима.

 

У одговору Повереника, бр. 011-00-252 /2009-03 од 6.06.2011.год., наводи се следеће:

 

„Чланом 14. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл.гласник РС" бр.120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)  прописано је да се тражиоцу неће омогућити остваривање права на приступ информацијам од јавног значаја ако би се тиме повредило право на приватност, право на углед или које дуго право лица на које се тражена информација односи, осим ако је лице на то пристало.

Према чл.10. став 6. Закона о заштити података о личности(„ Сл гласник РС“ бр. 97/08 и 104/09-др.закон), сагласност односно пристанак  за обраду личних података (обрада подразумева и стављање на увид или чињење доступним на други начин) за  лице које је умрло, могу дати супружник, деца са навршених 15 година живота, родитељи, браћа и сестре, односно законски наследник умрлог.

Из тога проистиче потврдан одговор на Ваше питање да право на увид у обдукциони налаз преминуле, имају наведени чланови породице.

Уз то, још једно појашњење:

Право на увид у обдукциони налаз и/ или на добијање његове копије, можете остварити подношењем захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја, институцији која га поседује, на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. У том случају тражене информације учињене доступним тражиоцу тј. вама, могле би бити доступне и сваком другом потенцијалном тражиоцу, као репрезенту јавности, што подразумева ваше одрицање од приватности умрле.

У случају да не желите да тражене информације буду доступне јавности , већ само вама, у том случају можете остварити право на увид и/или на добијање копије документа на основу Закона о заштити података о личности, такође подношењем захтева институцији код које се документ налази.

За случај да институција не поступи по вашем захтеву или одбије ваш захтев, без обзира по ком основу сте поднели захтев, тада можете изјавити жалбу Поверенику.

Више информација о начину остваривања и једног и дргог права можете наћи на сајту Повереника www.poverenik.rs,  где можете преузети и формуларе захтева и жалби.“

 

(Из одговора Повереника, бр. 011-00-252 /2009-03  од 6.06.2011.год.)