Чињеница да је начело транспарентности поступка једно од основних законских начела у спровођењу јавних набавки и да транспарентност у свим фазама поступка јавних набавки, од планирања, спровођења и извршења уговора, неспорно доприноси сузбијању нерегуларности и евентуалне корупције, говори у прилог објављивања податка о процењеној вредности јавне набавке, осим кад у конкретној ситуацији постоје нарочито оправдани разлози да се тај податак не саопшти у одређеној фази поступка и када за то постоје одговарајући докази наручиоца.