Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности доставио је Министарству државне управе и локалне самоуправе мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Повереник оцењује да Нацрт закона, поред неких побољшања, садржи решења која ће неизбежно имати за последицу снижавање оствареног нивоа права на приступ информацијама и начела транспарентности. Предложеним изменама отежава се рад Повереника у утврђивању чињеничног стања када органи власти одбију приступ информацијама, а уједно се не обезбеђује транспарентан поступак избора повереника.

Главне примедбе Повереника на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја односе се на:

  1. изузимање појединих органа власти из примене Закона;
  2. изузимање Народне банке Србије из поступка пред Повереником;
  3. отежан рад Поверенику у утврђивању чињеничног стања;
  4. неуређивање транспарентног поступка избора повереника.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поднео је кривичну пријаву Првом основном јавном тужилаштву у Београду против НН службеног лица у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, због тога што је неовлашћено саопштило Српској напредној странци податке о личности корисника старосних, инвалидских и породичних пензија у Републици Србији, што све указује на сумњу да је почињено кривично дело из члана 146 КЗС.

Поверенику се обратило више грађана Републике Србије, наводећи да су корисници пензија, те да им је поштом пристигло писмо адресирано на њих, из чије садржине се закључује да је упућено кориснику пензије, потписано од стране председника Републике Србије, Александра Вучића, са ознаком Српске напредне странке на коверти.

Данас, 21.11.2018. ступио је на снагу нови Закон о заштити података о личности.

Међутим, у складу са чланом 102 почетак примене новог Закона одложен за девет месеци од дана ступања на снагу.

Изузетно, чланом 98 овог Закона, прописано је да већ даном његовог ступања на снагу престаје да се води Централни регистар збирки података успостављен одредбама, сада већ „старог“ Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12 – УС и 107/12), те да се са Централним регистром, као и са подацима садржаним у том регистру, поступа у складу са прописима који уређују поступање са архивском грађом.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује као конструктиван начин на који је Комора јавних извршитеља реаговала на допис који јој је Повереник упутио указујући на повреде права на заштиту података о личности у поступцима које воде јавни извршитељи.

Комора је обавестила Повереника да је по пријему дописа Повереника, све јавне извршитеље упозорила на обавезу да своје радње ускладе са одредбама Закона о заштити података о личности.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности покренуо је поступак надзора над применом Закона о заштити података о личности у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО Фонд), Генералном секретаријату председника Републике и Српској напредној странци.

Поверенику се обратило више грађана који наводе да су корисници пензија, а којима је у протеклих неколико дана поштом пристигло писмо адресирано на њих (име, презиме и адреса), из чије садржине се закључује да је упућено кориснику пензије, потписано од стране председника Републике Србије, са ознаком Српске напредне странке на коверти. Поједина од ових лица наводе да су писма адресирана на њихову малолетну децу, као кориснике породичне пензије.

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 31.3.2020. У ПРОЦЕДУРИ: 3.550 ОБРАЂЕНО: 89.807

Опширније...
 Портал отворених података