ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Извор: "Блиц"

Парламентарна скупштина СЕ је недавно, усвајајући Резолуцију о заштити „whistle blowers-а“ (дувачи у пиштаљку, инсајдери или, како се све чешће каже „узбуњивачи“), позвала све чланице да преиспитају своје кривичне, радно-правне и медијске прописе и обезбеде заштиту људима који ради јавног интереса и супротстављања криминалу и корупцији долазе у сукоб са (не)формалним правилима о „тајнама“ и зато сносе непријатне консеквенце.

Ми и без позива имамо много разлога да се побринемо за овакве људе. С тим у вези навешћу “пет лаких комада”, како иронично зовем групу случајева у којима су налози Повереника наилазили на жесток отпор и реализовани су уз велике проблеме. Списак би могао бити и дужи али за илустрацију нема потребе.

Извор: "Блиц"

 

 

Борба против корупције, демократска контрола јавности, транспарентност рада власти, јачање независних контролних институција, то су идеје које су нашле место у мање више свим нашим стратешким и акционим програмским документима. Веома важним их сматра и велика већина грађана, а и њихово остваривање представља битан елемент приближавања наше земље ЕУ.

Извор: Данас

Одмах по Новој години на адресу Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности стигле су, из редакције једног београдског недељника, две заиста интересантне жалбе које потврђују да наша јавност, бар кад је реч о интересовању за питања у вези са хиперактуелном темом каква је, у глобалним размерама, пандемија „свињског грипа“, односно вирус АХ1Н1, „иде у корак са Европом“.

Извор: Пoлитикa

изa кулисa

Свaкo кo oдлучи дa кoристи пoдaткe o плaтaмa у држaвним oргaнимa из инфoрмaтoрa тих институциja трeбaлo би дa будe врлo oпрeзaн, jeр, мнoги oд њих тoликo дугo нису aжурирaни, дa би их кoмoтнo мoгли нaзвaти - дeзинфoрмaтoримa. Мeђутим, у Инфoрмaтoру Нaрoднe скупштинe Србиje, jeдaн oд рeтких пoдaтaкa кojи je тaчaн jeстe oнaj кojи сe тичe плaтa, aли сaмo пoслaничких и сaмo зaтo штo oнe нису кoригoвaнe скoрo чeтири гoдинe, пoштo je oвaj дoкумeнт пoслeдњи пут aжурирaн у aприлу прoшлe гoдинe.

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 31.12.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.118
ОБРАЂЕНО: 108.330

Опширније...