COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION
Version in Serbian only.

Да ли извод из земљишних књига представља информацију од јавног значаја?

Одговор:

Уколико се садржина поднетог захтева односи на копију постојећег документа којом орган власти располаже, неспорно је право тражиоца у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја да му се копија тог документа са траженим информацијама учини доступним у складу са овим законом.

Уколико се пак ради о захтеву за издавање извода из земљишних књига или о захтеву за издавање неке друге јавне исправе, не ради се о захтеву за приступ информацијама од јавног значаја, јер издавање исправе подразумева њено сачињавање на основу података из јавних евиденција, по посебно уређеном поступку.

Ово проистиче из садржине права на слободан приступ информацијама од јавног значаја, прописане чланом 5. Закона, као и из појма информације од јавног значаја, прописаног чл. 2. Закона.

(новембар 2005.)