COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је самосталан државни орган, независтан у вршењу своје надлежности, који штити остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја.У изршавању ове надлежности, Повереник је по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја(ЗСПИЈЗ), овлашћен да:

  • решава по жалбама против решења органа власти којима су повређена права уређена ЗСПИЈЗ, односно по жалбама због непоступања органа власти по захтеву тражиоца информација или онемогућавања на други начин остваривања овог права;
  • прати поштовање обавеза органа власти утврђених ЗСПИЈЗ и извештава јавност и Народну скупштину о томе;
  • даје иницијативу за доношење или измене прописа ради спровођења и унапређења права на приступ информацијама од јавног значаја;
  • предлаже органима власти предузимање мера у циљу унапређивања њиховог рада уређеног ЗСПИЈЗ;
  • предузима мере потребне за обуку запослених у државним органима и упознавање запослених са њиховим обавезама у вези са правима на приступ информацијама од јавног значаја, ради делотворне примене ЗСПИЈЗ;
  • обавештава јавност о садржини и правима утврђеним у ЗСПИЈ;
  • има право приступа и увида у сваки носач информација на који се односи ЗСПИЈЗ (чл.26.ст.2.);
  • може да покрене поступак за оцену уставности и законитости закона и других општих аката и
  • обавља и друге послове одређене ЗСПИЈЗ и другим законима.

Према чл.38. Закона о тајности података („Сл.гласник РС" бр.104/2009), овлашћења Повереника из чл. 26.ст.2. ЗСПИЈЗ да изврши увид у сваки носач информације су делимично ограничена, тако што је за одређене информације највишег степена тајности ближе описане у овом члану, Поверенику неопходан сертификат о безбедносној провери који издаје Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података.

Решењем Владе - Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података бр. 88-00-5/2012-01 од 21.02.2012. актуелном поверенику је утврђено право приступа тајним подацима степена тајности „државна тајна" и одобрено издавање сертификата за приступ овој врсти података, са роком важења до 20.02.2015.

Према чл.25. Закона о тајности података, на основу решења Повереника донетог у поступку по жалби у складу са ЗСПИЈЗ, овлашћено лице органа јавне власти опозива тајност података, односно документа који садржи тајни податак и омогућава остваривање права тражиоцу информација.