COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION
Version in Serbian only.

Да ли је првостепени орган, коме је Повереник поништио решење по жалби и предмет вратио на поновни поступак, дужан да ново решење донесе у року од 15 дана према чл. 16. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја или у року од 30 дана у складу са чл. 232. ст. 2. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр.33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“ бр. 30/10).

Version in Serbian only.

Да ли грађанин може да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка против државног органа који на својој веб страници није објавио, или није ажурирао информатор о раду или нема своју веб страницу, а није, како је прописано, затражио од другог одговарајућег државног органа да објави информатор о његовом раду?

Version in Serbian only.

Да ли се јавни бележници и јавни извршитељи могу сматрати органима јавне власти у смислу одредбе члана 3. Закона о слободном приступи информацијама од јавног значаја, с обзиром на то да су им поверена јавна овлашћења, као и да ли се сматра информацијом од јавног значаја износ прихода који су јавни бележници и јавни извршитељи (уопштено и појединачно) остварили у претходним годинама?

Version in Serbian only.

Да ли лице коме су информације потребне за вођење судског поступка, може на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, добити податке о статусу одређеног лица из матичних књига грађана.

Version in Serbian only.

Како да поступи орган када тражилац информација не жели да плати трошкове поступка остваривања права на слободан приступ информацијама и како их наплатити?

Version in Serbian only.

Да ли је орган власти дужан да поступи по захтеву за слободан приступ информацијама када не располаже информацијом, а информација се иначе не односи на питања из надлежности органа?

Version in Serbian only.

Како може грађанин да прибави личне податке из члана 181. став 1. тач. 3. Закона о прекршајима, за одговорног у органу власти, ради подношења захтева за покретање прекршајног поступка у својству оштећеног због повреде права на слободан приступ информацијама од јавног значаја?

Version in Serbian only.

Да ли се захтевање превеликог броја информација може квалификовати злоупотребом права тражиоца у смислу члана 13. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја?

Version in Serbian only.

Да ли је орган власти дужан да тражиоцу информација достави податак о процењеној вредности спроведене јавне набавке?

Version in Serbian only.

Да ли захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја мора да буде својеручно потписан?