COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION

Expired

ЖAЛБA ПРOТИВ OДЛУКE OРГAНA ВЛAСТИ

Преузмите датотеку:
wordЖAЛБA ПРOТИВ OДЛУКE OРГAНA ВЛAСТИ.doc
Величина документа: 38 Kb.


ЖAЛБA КAДA СE НИJE OДЛУЧИВAЛO ПO ЗAХТEВУ (ЋУТAЊE УПРAВE)

Преузмите датотеку:
wordЖAЛБA КAДA СE НИJE OДЛУЧИВAЛO ПO ЗAХТEВУ (ЋУТAЊE УПРAВE).doc
Величина документа: 37 Kb.


ЗAХТEВ ЗA ПРИСТУП ИНФOРМAЦИJИ OД JAВНOГ ЗНAЧAJA

Преузмите датотеку:
wordЗAХТEВ ЗA ПРИСТУП ИНФOРМAЦИJИ OД JAВНOГ ЗНAЧAJA.doc
Величина документа: 29 Kb.


ПРЕДЛОГ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ИЗВРШЕЊА

Преузмите датотеку:
wordПРЕДЛОГ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНОГ ИЗВРШЕЊА.doc
Величина документа: 32 Kb.


ОБАВЕШТЕЊЕ о стављању на увид документа који садржи тражену информацију о изради копије

Преузмите датотеку: 
wordОБАВЕШТЕЊЕ.doc
Величина документа: 36 Kb


СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА сачињена на основу чл.16.ст.9.Закона, у предмету поступања по захтеву тражиоца информација 

Преузмите датотеку: 
wordСЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА.doc
Величина документа: 32 Kb


ПРИМЕР ТУЖБЕ ПРОТИВ ПРВОСТЕПЕНОГ РЕШЕЊА ПРОТИВ КОГА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА ЖАЛБА

Преузмите датотеку: 
wordПРИМЕР ТУЖБЕ.doc
Величина документа: 32 Kb 


ПРИМЕР ТУЖБЕ ПРОТИВ РЕШЕЊА ПОВЕРЕНИКА 

Преузмите датотеку: 
wordПРИМЕР ТУЖБЕ.doc
Величина документа: 32 Kb