COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION
Version in Serbian only.

Да ли је орган власти дужан да тражиоцу достави општепознате информације?

Одговор:

У погледу информација које су већ доступне јавности, одредбом члана 10. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр.120/04), прописано је да орган власти не мора тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама ако се ради о информацијама које су већ објављене и доступне у земљи или на интернету, с тим што је орган власти у том случају у обавези да у одговору на захтев тражиоца, означи носач информације, тј. број службеног гласила у коме је информација објављена, осим ако је то општепознато.

Законску формулацију „осим ако је то општепознато" треба тумачити крајње рестриктивно. Добра воља органа, али и потреба афирмације идеје да се „принцип владања" у раду органа власти замени „принципом доброг управљања", тражи од органа власти да се потпуно уздржавају од ове могућности.

Појам општепознатог, у смислу цитираних одредаба, поред услова у погледу доступности већем броју грађана, свакако зависи од низа конкретних околности, као нпр. од тога ко је тражилац информације, да ли је тражилац лице коме су службена гласила доступна на месту рада по природи посла који обавља, уколико је запослен, затим од његовог образовања, занимања и сл. Околност да се тражилац сам позвао на пропис као могући извор информације, наводећи и службено гласило у коме је објављен, указује на могућу му доступност информације, у ком случају ће орган у одговору тражиоцу само потврдити где је информација садржана и објављена. Ово уз услов да тај пропис доиста садржи ону информацију која се захтевом тражи. Таква ситуација дакле не ослобађа орган јавне власти од поступања, тј. одговора тражиоцу.

Када се ради о општим актима предузећа или другог лица који нису објављени у службеном гласилу, а у време тражења се не налазе, односно нису доступне на другом носачу информација (веб сајту и сл.), информација се не може ускратити с позивом на одредбе члана 10. Закона, уз образложење да су општи акти раније били истакнути на огласној табли предузећа пре ступања на снагу.

(новембар 2005.)