COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION
Version in Serbian only.

Да ли се општим актом органа власти, о начину евидентирања склопљених уговора, праћења и извештавања о извршењу уговора може ограничити приступ јавности појединим уговорима или неким деловима, зависно од врсте предмета и да ли се у самом уговору може предвидети да је уговор „службена тајна“, те да није доступан јавности?

Одговор:

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС" бр.120/04), прописани су услови и разлози за искључење или ограничење права на приступ информацијама од јавног значаја. Да ли су испуњени ови услови таксативно наведени у чл. 9. и 14. Закона, орган који поступа по захтеву за приступ информацијама, цени у сваком конкретном случају, у зависности од предмета захтева и садржине документа чији се приступ тражи.

Према томе, са аспекта примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, општим актом органа се не може генерално ограничавати приступ одређеном документу, према врсти документа, већ појединачно, у зависности од садржине документа, евентуално предвидети могућност ограничења одређених података, и то само под условима и из разлога предвиђених овим законом.

(август 2006.)