COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION
Version in Serbian only.

Да ли државно предузеће може ускратити право на увид у конкурсну документацију с позивом на члан 14. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, због повреде права на приватност?

Одговор:

Информације из конкурсне документације органа власти, тј. привредног друштва у државној својини, основаног одлуком Владе, имају карактер информација од јавног значаја у смислу члана 2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС" бр.120/04 и 54/07), као информације од интереса за јавност у погледу тога ли је орган поштовао процедуру и услове конкурса приликом избора директора и оне могу бити предмет легитимног захтева тражиоца информације.

На основу чл. 4. и 5. овог закона, право на слободан приступ информацијама од јавног значаја припада свакоме, без условљавања било каквим посебним интересом, као нпр. да је учесник конкурса и сл.

Имајући у виду да конкурсна документација садржи и информације, односно податке о личности чија заштита генерално може бити разлог ограничења права на слободан приступ информацијама од јавног значаја, орган власти у поступању по захтеву треба да води рачуна о примени одредаба чл. 14. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и одредаба Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС" бр.97/08), тако да заштити оне податке о личности којима се може повредити право на приватност, као нпр. адресни подаци, бројеви телефона, јединствени матични број грађана и сл., што никако не сме бити разлог ограничења приступа осталим информацијама. У том смислу, орган власти има могућност да пре него што информације учини доступним, заштити такве податке о личности којима се може повредити право на приватност, у складу са чл. 12. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Оваква заштита наведених података не би била неопходна у случају да је орган власти у поступку спровођења конкурса обезбедио изричиту сагласност учесника конкурса о томе да ће њихови подаци и који, бити обрађивани, за које потребе и о даљем поступању са њима, укључујући и то да ће бити учињени доступним другим учесницима конкурса.

(децембар 2009.г.)