COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION
Version in Serbian only.

Да ли је управа као орган у саставу министарства, у смислу члана 3. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, посебан орган јавне власти у односу на Министарство, те да ли је у смислу одредби чл. 46-48. истог Закона, одговорно лице министар или директор управе?

Одговор:

Према одредби чл. 3.тач. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС“, бр.120/04, 54/07,104/09 и 36/10), орган јавне власти јесте: државни орган, орган територијалне аутономије, орган локалне самоуправе, организација којој је поверено вршење јавних овлашћења (државни органи у смислу овог закона), као и правно лице које оснива или финансира у целини, односно у претежном делу државни орган.

За прекршаје из овог закона, према чл. 46-48. одговара одговорно лице у државном органу, односно у органу јавне власти.

Имајући у виду наведено, као и одредбу чл.1. ст.2. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“ бр. 79/05 и 101/07) по којој државну управу, тј. органе државне управе, осим министарстава и посебних организација, чине и органи управе у саставу министарства, по мишљењу Повереника, управе у саставу Министарства финансија које имају правни субјективитет, тј. својство правног лица и представљају органе управе у саставу министарства, јесу посебан орган јавне власти, у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, а руководиоци тих управа су одговорна лица за спровођење овог закона.

Имајући у виду одредбу чл. 80. Закона о државној управи по којој су органи државне управе ти који дају мишљења о примени одредаба закона и других општих аката из области свога рада, затим чињеницу да надзор над применом Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја сада врши министарство надлежно за државну управу, као и чињеницу да се питање тиче државне управе, статуса и односа органа државне управе, Повереник је става да би мишљење о наведеним питањима требало затражити од Министарства за државну управу и локалну самоуправу, у складу са Законом о државној управи.

(октобар 2010.)