COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION
Version in Serbian only.

Да ли се на захтев новинара за слободан приступ информацијама може омогућити приступ тендерској документацији о изради сајта органа финансираног донаторским средствима Европске уније?

Одговор:

Неспорно је да тражене информације, тј. информације из уговора о изради одређеног сајта и тендерске документације, имају карактер информација од јавног значаја, у смислу члана 2. ст.1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Према чл. 4. Закона, постоји законска претпоставка у корист постојања оправданог интереса јавности да зна, све док орган власти не докаже супротно.

С тим у вези, орган јавне власти ће у поступању по захтеву тражиоца ценити постојање евентуалних разлога због којих би, ради заштите неког претежнијег, такође легитимног интереса, право јавности да зна, требало ограничити, односно омогућити делимичан приступ информацијама, у складу са чл. 12. Закона. Ово, нарочито, у погледу заштите података о личности који би могли бити садржани у тендерској документацији учесника јавне набавке, односно заштите евентуалних интереса учесника који нису изабрани, попут идејних решења односно ауторског права и сл. Приступ информацијама из тендерске документације изабраног понуђача у погледу испуњености услова тендера као и закљученог уговора, осим података о личности, не би смели бити доведени у питање.

(септембар 2011.год.)