COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION
Version in Serbian only.

Да ли орган власти, тј. суд, остваривање права на слободан приступ информацијама може условљавати уплатом трошкова копирања докумената у износу који превазилази износ нужних трошкова, односно плаћањем судске таксе?

Одговор:

Oрган власти не може условљавати слободан приступ информацијама од јавног значаја плаћањем накнаде, осим у случају када висина нужних трошкова за издавање копија докумената на којима се налазе информације од јавног значаја прелази износ од 500,00 динара, у ком случају је тражилац информације дужан да пре издавања информације положи депозит у износу од 50% од износа нужних трошкова.

Такође, орган власти, тј. суд, у поступку који води по Закону о слободном приступу информација од јавног значаја, приступ информацијама не може условљавати плаћањем судске таксе по одредбама Закона о судским таксама, који се у овом поступку не примењује.

(мај 2012.)