COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION
Version in Serbian only.

Да ли је школа као орган власти дужна да сачини документ под називом из захтева тражиоца информација?

Одговор:

Закон о слободном приступу информација од јавног значаја Републике Србије се односи на опредмећене информације, тј. оне информације које су садржане у постојећим документима којима орган јавне власти тј. школа располаже, при чему информације не морају бити садржане у једном документу и под одређеним називом, како га је означио тражилац информација.

Формално, школа не би, према овом закону, имала обавезу да врши некакве анализе, упоредне прегледе и слично, или да сачињава одређене извештаје само зато да би поступила по захтеву тражиоца, али јесте у обавези да све расположиве информације које су предмет захтева учини доступним тражиоцу, без обзира што не постоје у форми документа под траженим називом.

Треба имати у виду да је обавеза органа власти да максимално сарађује са тражиоцем и помогне му у остваривању права. То проистиче из члана 15. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја, а и Препоруке Р (2002) 2 Комитета министара Савета Европе, о увиду у службене документе http://www.poverenik.org.rs/sr/pravni-okvir-pi/medjunarodni-dokumenti/150-preporuka-r-2002-2.html .

(април 2013.)