COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION
Version in Serbian only.

Да ли је факултет у обавези да објави информатор о раду ако његова интернет страница садржи велики број информација за јавност?

Одговор:

Израда, облик и садржина информатора о раду државног органа дефинисани су одредбама члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС" бр.120/04,54/07 104/09 и 36/10), као мера за унапређење јавности рада и као законска обавеза државног органа, при чему је појам државног органа у смислу овог закона дефинисан у чл. 3. став 1. тачка 1. Закона. Истим чланом, изричито је утврђена и обавеза државног органа да заинтересованом лицу омогући увид у информатор, или да му да примерак истог.

Према томе, закон није оставио на вољу органу власти да цени да ли ће сачинити и објавити овај документ, нити питање рационалности таквог решења, већ је прописао као изричиту законску обавезу државног органа.

Чланом 40. истог закона, прописано је да Повереник издаје упутство по којем се израђује и објављује информатор о раду из чл. 39. Закона.

Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Сл. гласник РС" бр.68/10) донетим у складу са наведеним овлашћењем, ближе је уређен начин израде и објављивања информатора о раду државног органа, органа територијалне аутономије, органа локалне самоуправе и организација којима је поверено вршење јавних овлашћења, укључујући обавезу органа да редовно врши проверу тачности и потпуности објављених податке из информатора и да, најкасније до краја календарског месеца, унесе све промене настале током месеца.

У тач. 41. и 42. овог Упутства утврђено је да су државни органи у обавези да информатор о раду, у складу са овим Упутством, израде и објаве у року од три месеца од његовог ступања на снагу (29.09.2010.), који рок је истекао 29. 12. 2010. г., када је престало да важи претходно донето Упутство за објављивање информатора о раду државног органа ("Сл. гласник РС" бр.57/05).

Чињеница да факултет на својој веб презентацији објављују информације које доприносе већој јавност рада факултета у одређеном сегменту, наилази увек на подршку Повереника, али она факултет не ослобађа законске обавезе израде информатора о раду и спровођења наведеног Упутства, које представља подзаконски акт чија је примена обавезна, и којим су прописани обавезни делови информатора, садржина појединих поглавља и начин израде и објављивања информатора.

(јул 2013.)