COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION
Version in Serbian only.

Колика су овлашћења лица овлашћеног за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама?

Да ли руководилац органа власти може поступати по захтеву тражиоца у ситуацији када је за те послове овластио друго лице?

Одговор:

Могућност руководиоца органа као одговорног лица у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја да одреди једно или више службених лица (тзв. овлашћено лице) за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, регулисано је чланом 38. Овог закона.

Питање обима овлашћења овлашћеног лица није регулисано Законом, већ је то фактичко питање организационе природе и одговор на њега зависи од тога како је уређено самим актом о именовању тј. одређивању овлашћеног лица или општим актом органа јавне власти којим су утврђени послови и задаци овлашћеног лица.

Генерално, као код сваког пуномоћја, лице које даје пуномоћје, тј. властодавац не губи право да и сам предузима радње у поступку као и да мења или опозива дате изјаве пуномоћника, што се може применити и на ситуације када је руководилац органа јавне власти, као представник (законски заступник) органа, своје овлашћење за поступање пренео на овлашћено лице.

(новембар 2013.)