COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION
Version in Serbian only.

Да ли се као информације од јавног значаја могу добити подаци о идентитету одређеног лица ради подношења приватне тужбе?

Одговор:

Име и презиме и адреса одређеног лица нису информације које орган власти може дати свакоме, као информације од јавног значаја, осим у изузетној ситуацији када су за то испуњени законом прописани услови.

Чланом 14. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја прописано је да орган власти неће тражиоцу омогућити приступ информацијама од јавног значаја ако би тиме повредио право на приватност, право на углед или које друго право неког лица, осим у случајевима из тачке 1, 2, и 3. наведеног члана, односно ако се ради о случају да је лице у односу на које се тражи информација на то пристало, ако се ради о личности, појави или догађају од интереса за јавност или се ради о лицу које је својим понашањем, нарочито у вези са приватним животом, дало повода за тражење информације.

У конкретној ситуацији нису испуњени услови за примену изузетака прописаних чл. 14. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, јер нити постоји сагласност лица о чијим подацима је реч, нити се ради о личности, појави или догађају који је од интереса за јавност. Такође, чињеница да је лице својим понашањем изазвало подношење приватне тужбе, није довољан разлог који би оправдавао да се његова приватна адреса учини доступном свакоме, тј. јавности генерално, што проистиче из чињенице да „оправдан интерес јавности да зна“, као битан елемент појма информације од јавног значаја, подразумева обавезу органа власти да информацију достављену тражиоцу, учини доступном свакоме, другом потенцијалном тражиоцу, медијима, односно јавности генерално. Достављање информације о адреси становања одређеног лица би истовремено представљало прекомерну обраду личних података.

Оваквим ставом се не доводи у питање право жалиље да од органа власти у посебно уређеном поступку прибављања података из службених евиденција органа, уз доказивање оправданог интереса за то, затражи податке који су јој неопходни ради заштите права њеног малолетног сина, али не као информације од јавног значаја.

(новембар 2014.)