COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION
Version in Serbian only.

Да ли захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја мора да буде својеручно потписан?

Одговор:

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), прописани су обавезни елементи захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја и то: назив органа власти, име, презиме и адреса тражиоца и што прецизнији опис информације која се тражи (чл.15.став 2), што значи да потпис тражиоца (својеручни нити квалификовани) није обавезни елемент захтева.

(септембар 2014.)