COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION
Version in Serbian only.

Да ли је орган власти дужан да тражиоцу информација достави податак о процењеној вредности спроведене јавне набавке?

Одговор:

Чињеница да је начело транспарентности поступка једно од основних законских начела у спровођењу јавних набавки и да транспарентност у свим фазама поступка јавних набавки, од планирања, спровођења и извршења уговора, неспорно доприноси сузбијању нерегуларности и евентуалне корупције, говори у прилог објављивања податка о процењеној вредности јавне набавке, осим кад у конкретној ситуацији постоје нарочито оправдани разлози да се тај податак не саопшти у одређеној фази поступка и када за то постоје одговарајући докази наручиоца.

(новембар 2014.)