COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION
Version in Serbian only.

Како може грађанин да прибави личне податке из члана 181. став 1. тач. 3. Закона о прекршајима, за одговорног у органу власти, ради подношења захтева за покретање прекршајног поступка у својству оштећеног због повреде права на слободан приступ информацијама од јавног значаја?

Одговор:

Према одредбама члана 181. став 6. Закона о прекршајима (“Сл.гласник РС“ број 65/13), захтев за покретање прекршајног поступка који подноси физичко лице као оштећени против одговорног лица у државном органу, органу територијалне аутономије и јединици локалне самоуправе или других ималаца јавних овлашћења, треба да садржи лично име окривљеног, назив и седиште органа и функцију, односно послове које лице у органу обавља.

Ови подаци су јавни па не постоје сметње за њихово прибављање са аспекта заштите података о личности. Иначе, важећим Законом о прекршајима, на иницијативу Повереника, процедура за подношење захтева од стране оштећеног, у погледу садржине захтева, против одговорног у органу власти је поједностављена у односу на ранији Закон о прекршајима.

Мишљење у вези са применом Закона о прекршајима је у надлежности Министарства правде које, поред осталог, обавља послове државне управе који се односе на законодавство о прекршајима, поступак пред судовима и рад правосудних органа.

(фебруар 2015.)