COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION
Version in Serbian only.

Да ли је орган власти дужан да поступи по захтеву за слободан приступ информацијама када не располаже информацијом, а информација се иначе не односи на питања из надлежности органа?

Одговор:

Орган власти је, у складу са чл. 16. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, дужан да одговори подносиоцу захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја и у ситуацији када не располаже информацијом која је предмет захтева и када питање на које се информација односи није у надлежности тог органа.

На основу чл. 19. Закона, орган власти је дужан да захтев у таквој ситуацији достави Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и обавести Повереника и тражиоца у чијем поседу, по његовом знању, се документ са траженом информацијом налази.

(децембар 2015.)