COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION
Version in Serbian only.

Да ли лице коме су информације потребне за вођење судског поступка, може на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, добити податке о статусу одређеног лица из матичних књига грађана.

Одговор:

Информација личне природе, односно податак о личности, се не може учинити доступном јавности (као информација од јавног значаја) ако не постоји изричита сагласност лица на које се информација односи или ако нису испуњени други законски услови за примену изузетака од права на приватност (чл.14. Закона), без обзира на лични интерес тражиоца да такву информацију добије.

(децембар 2015.)