COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION
Version in Serbian only.

Да ли је првостепени орган, коме је Повереник поништио решење по жалби и предмет вратио на поновни поступак, дужан да ново решење донесе у року од 15 дана према чл. 16. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја или у року од 30 дана у складу са чл. 232. ст. 2. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр.33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“ бр. 30/10).

Одговор:

Чланом 21. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр.120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) прописано је да се на поступак пред органом власти примењују одредбе закона којим се уређује општи управни поступак, а које се односе на решавање првостепеног органа, осим ако је овим законом другачије одређено.

У ситуацији када Повереник поништи решење органа власти као првостепеног органа и предмет врати на поновни поступак, предмет се налази у фази поновног одлучивања по захтеву. Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја прописан је поступак пред органом власти по поднетом захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја. У складу са тим, орган власти је, решавајући по захтеву у поновном поступку, дужан да поступа сагласно одредбама члана 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, односно у року од 15 дана од дана пријема предмета, а не у року од 30 дана како је то прописано Законом о општем управном поступку. (март 2017.)