COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION
Version in Serbian only.

Да ли се као информације од јавног значаја могу добити подаци о идентитету одређеног лица ради подношења приватне тужбе?

Version in Serbian only.

Постоји ли обавеза органа да сачини мишљење о примени прописа по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја?

Version in Serbian only.

Да ли је за добијање информација од јавног значаја неопходно користити формулар захтева или се захтев може откуцати на празном папиру?

Version in Serbian only.

Да ли је орган власти дужан да омогући остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја (увид у издату дозволу и добијање копије) лицу које је странка у управном поступку у коме је дозвола издата?

Version in Serbian only.

Колика су овлашћења лица овлашћеног за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама?

Да ли руководилац органа власти може поступати по захтеву тражиоца у ситуацији када је за те послове овластио друго лице?

Version in Serbian only.

Како државно јавно предузеће да поступи по решењу Повереника да достави информације о износу плате и дневница за службени пут запосленог, због „колизије“ Закона о заштити података о личности и Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја?

Version in Serbian only.

Да ли је факултет у обавези да објави информатор о раду ако његова интернет страница садржи велики број информација за јавност?

Version in Serbian only.

Да ли су правоснажне пресуде информације од јавног значаја и да ли се може ограничити право коришћења информација из електронских издања билтена судске праксе због повреде ауторског права?

Version in Serbian only.

Да ли је школа као орган власти дужна да сачини документ под називом из захтева тражиоца информација?

Version in Serbian only.

Да ли преднацрт закона представља информацију од јавног значаја?