COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION
Version in Serbian only.

Да ли је у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја да Скупштина општине на својој седници именује лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја?

Version in Serbian only.

Да ли орган власти, тј. суд, остваривање права на слободан приступ информацијама може условљавати уплатом трошкова копирања докумената у износу који превазилази износ нужних трошкова, односно плаћањем судске таксе?

Version in Serbian only.

Да ли је велики обим судског списа који је предмет захтева за слободан приступ информацијама оправдан разлог одбијања захтева због злоупотребе права?

Version in Serbian only.

Да ли се може ускратити право приступа поверљивим информацијама из уговора органа власти са трећим лицем због могућих штетних последица од објављивања и повреде пословне тајне?

Version in Serbian only.

Да ли се на захтев новинара за слободан приступ информацијама може омогућити приступ тендерској документацији о изради сајта органа финансираног донаторским средствима Европске уније?

Version in Serbian only.

Да ли је управа као орган у саставу министарства, у смислу члана 3. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, посебан орган јавне власти у односу на Министарство, те да ли је у смислу одредби чл. 46-48. истог Закона, одговорно лице министар или директор управе?

Version in Serbian only.

Да ли државно предузеће може ускратити право на увид у конкурсну документацију с позивом на члан 14. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, због повреде права на приватност?

Version in Serbian only.

Да ли се општим актом органа власти, о начину евидентирања склопљених уговора, праћења и извештавања о извршењу уговора може ограничити приступ јавности појединим уговорима или неким деловима, зависно од врсте предмета и да ли се у самом уговору може предвидети да је уговор „службена тајна“, те да није доступан јавности?

Version in Serbian only.

Да ли стручна мишљења органа представљају информације од јавног значаја?

Version in Serbian only.

Да ли је орган власти дужан да тражиоцу достави општепознате информације?