COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION

Version in Serbian only.

У периоду од увођења ванредног стања у Републици Србији, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности пажљиво прати стање у области заштите података о личности у нашој земљи, као и поступање органа и тела ЕУ и надлежних надзорних органа појединих држава, са пуном свешћу о изазовима које пандемија коронавируса проузрокује у свим областима друштвеног живота, па и у области заштите података о личности.

Мере које државе морају да предузимају у овим околностима нужно се одражавају и на остваривање људских права. У том смислу, у нашој земљи привремено је ограничено ;остваривање права на слободу кретања и слободу окупљања.

Право на заштиту података о личности, међутим, није обухваћено поменутим ограничењима, па сходно томе руковаоци и обрађивачи и у периоду ванредног стања имају обавезу да своје активности обављају у складу са Законом о заштити података о личности и другим прописима којима је уређена та материја.

Ово, пре свега, значи да су и у новонасталим околностима руковаоци и обрађивачи дужни да воде рачуна о томе да за сваку обраду података о личности мора постојати одговарајући правни основ и сврха, да се могу обрађивати само подаци који су примерени, битни и ограничени на оно што је неопходно за постизање сврхе обраде, да лица чији се подаци обрађују морају бити упозната са обрадом, као и да се морају предузимати адекватне мере заштите од неовлашћене и незаконите обраде и примењивати друга начела обраде утврђена чланом 5. Закона о заштити података о личности.

У том смислу, Повереник је већ скренуо пажњу средствима јавног информисања да је потребно да се уздрже од објављивања података о лицима која су инфицирана коронавирусом http://skr.rs/A5B. Надаље, Повереник је апеловао на Министарство просвете, науке и технолошког развоја и образовно-васпитне установе да воде рачуна о заштити података о личности који се односе на здравствено стање ученика и чланова њихових породица http://skr.rs/A5J. Повереник је, такође, упозорио грађане на могуће злоупотребе података о личности од стране непознатих лица путем друштвених мрежа (тзв.фишинг кампања)  http://skr.rs/A59.

Овом приликом Повереник посебно указује на следеће.

                                                          *

Подаци о здравственом стању физичког лица представљају посебну врсту података о личности, чија је обрада у начелу забрањена, осим под рестриктивним условима утврђеним чланом 17. ЗЗПЛ.

Ово, пре свега, значи да, са становишта примене закона о заштити података о личности, нема сметњи за обраду података о здравственом стању лица када је она заснована на важећим прописима, укључујући и акте које надлежни државни органи доносе у условима ванредног стања, као и да се обрада може вршити у границама овлашћења и уз поштовање свих поменутих начела обраде из члана 5. Закона о заштити података о личности.

                                                            *

Приликом јавног објављивања података о зараженим и оболелим лицима, посебно је потребно водити рачуна о томе да се не објављују подаци који одређују, или чине одредивим идентитет тих лица, осим изузетно, када је то неопходно под условима из Закона о заштити података о личности и уз обавезну минимизацију података.

                                                            *

Када се ради о могућности  послодавца да врши обраду података који се односе на симптоме потенцијалне инфекције коронавирусом код запослених, кандидата за запослење и других лица која улазе у пословне просторије послодавца, Повереник наглашава да је обраду могуће вршити у складу са актима надлежних органа који се односе на борбу против актуелне пандемије, уз придржавање начела обраде из члана 5. Закона о заштити података о личности.

Послодавци који, у складу са Законом о заштити података о личности, имају обавезу да одреде лице за заштиту података о личности, као и они који су то учинили иако формално нису били обавезни, треба да то лице на одговарајући начин укључе у сва питања која се односе на заштиту података о личности.

                                                           *

Руковаоци и обрађивачи који у условима ванредног стања организују рад запослених од куће, уколико тај рад обухвата и обраду података о личности, у складу са начелом интегритета и поверљивости, обавезни су да обезбеде одговарајуће мере заштите података о личности, што подразумева мере као што су провера безбедности везе и коресподенције путем службених мејлова и др.

 У том смислу, обрађивачи нису овлашћени да самостално доносе одлуке о томе на који ће начин наставити обраду података у измењеним условима, већ се морају придржавати упутстава руковаоца.

                                                        *

Обрада података о лицима инфицираним и оболелим од КОВИД 19 у сврхе научног истраживања, није у супротности са Законом о заштити података о личности, с тим што улогу руковаоца може имати само организација  која је, у складу са законом, регистрована за обављање научноистраживачке делатности и која је одговорна за поступање у складу са Законом о заштити података о личности.

                                                      *

 Физичка лица чији се подаци обрађују могу остваривати права у вези са обрадом својих података.

Како се, међутим, активности руковалаца, у овом периоду, остварују у измењеном режиму организације и начина рада, са смањеним кадровским и техничким капацитетима и са неизвесношћу у погледу дужине трајања таквог стања, јасно је да они објективно неће бити у могућности да по сваком захтеву поступе  најкасније у року од 30 дана од дана његовог пријема. Повереник није овлашћен да измени прописане рокове, или начин њихове примене, па у том контексту указује на Законом предвиђену могућност  продужења рока за још 60 дана (ако је то неопходно, узимајући у обзир сложеност и број захтева). У сваком случају, руковалац се не може ослободити обавезе поступања по захтеву лица и дужан је да то учини чим се стекну услови, о чему мора обавестити подносиоца захтева.

                                                        *

Повереник наставља да поступа по притужбама лица у вези са обрадом њихових података, на начин прилагођен мерама Владе и других надлежних органа.

О свим релевантним питањима која се односе на обраду података о личности за време ванредног стања Повереник ће, као и до сада,  континуирано обавештавати јавност.

Monthly Statistical Report

30.11.2023.

PENDING: 12.245

DONE: 142.482

Read more