COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION

Version in Serbian only.

Сагласно одредбама члана 8. тачка 1. Закона о заштити података о личности (Сл. гласник РС, бр. 97/2008, 104/2009-др.закон, 68/2012 - одлука УС и 107/2012) правни основ за прикупљање и даљу обраду података о личности може бити законско овлашћење или пуноважан пристанак лица о чијим подацима се ради, дат на начин и под условима прописаним одредбама чланова 10. и 15. Закона о заштити података о личности. Изузеци од наведеног правила да правни основ обраде података о личности може бити законско овлашћење или пристанак лица о чијим подацима се ради, прописани су одредбама чл. 12. и 13. Закона.

Правна регулатива којом су уређени одрживи развој становања, управљање зградом, коришћење и одржавање зграде, заједничких и посебних делова зграде, поступак исељења и пресељења, стамбена подршка, регистри и евиденције, надзор над применом одредаба овог закона и друга питања од значаја за стамбену политику, садржана је у одредбама Закона о становању и одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС“, бр. 104/2016).

Тако, сагласно одредбама члана 18. ст. 1. и 2. наведеног закона јединица локалне самоуправе води Регистар стамбених заједница и организује рад Регистра према својој територијалној надлежности и у складу са својим овлашћењима, а надлежна општинска, односно градска управа одређује запослено лице које ће водити Регистар. Одредбама члана 19. ст. 1. и 2. Закона о становању и одржавању стамбених зграда надаље је прописано да је Регистратор лице које је овлашћено да води Регистар и које је дужно да обезбеди законито, ажурно и тачно вођење Регистра, као и да у поступку регистрације Регистратор искључиво врши проверу испуњености формалних услова за упис података у Регистар, који су предмет регистрације и објављивања, на основу чињеница из пријаве и приложених докумената, без испитивања тачности чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у којима су документи донети.

Регистар је, сходно одредбама члана 20. ст. 1. и 2. тачка 3. наведеног закона, електронска јавна база података и докумената у којој су садржани подаци о стамбеним заједницама прописани овим законом и подзаконским актима о Регистру донетим на основу овог закона, и исти нарочито садржи, између осталог, и идентификационе податке о управнику, и то за домаће физичко лице: име и презиме и ЈМБГ, а за страно физичко лице: име и презиме, број путне исправе и државу издавања путне исправе, а који подаци се региструју, односно евидентирају и објављују.

Одредбама члана 21. ст. 1. и 2. Закона о становању и одржавању стамбених зграда прописано је да Републички геодетски завод води јединствену, централну, јавну, електронску базу података у којој су обједињени подаци о стамбеним заједницама из свих регистара на територији Републике Србије, а да се размена података, докумената и поднесака између јединица локалних самоуправа и Завода обавља електронским путем.

Надаље је одредбама члана 36. ст. 1-4. наведеног закона прописано да се пре коначног одобравања регистрације и објаве података и докумената, у Јединственој евиденцији кроз централни информациони систем врши контрола исправности начина унетих података и докумената, да ако се утврди да подаци и документи који су прописани као предмет регистрације и евиденције нису унети у Регистар или нису унети у Регистар на прописан начин, централни информациони систем неће прихватити одобравање регистрације и о томе ће обавестити Регистратора, да Регистратор има обавезу да без одлагања отклони утврђене недостатке и унесе, односно правилно унесе, податке и документе кроз регистарску апликацију у централни информациони систем, као и да се по извршеној контроли исправности начина унетих података и докумената у централном информационом систему, регистровани подаци и документи о стамбеној заједници јавно објављују у Јединственој евиденцији стамбених заједница.

Дакле, одредбама Закона о становању и одржавању стамбених зграда регулисана је обрада овим законом утврђених података о личности лица-управника зграда, од стране јединица локалних самоуправа и Републичког геодетског завода, с тим што су исти, као руковаоци података, приликом обраде података дужни да воде рачуна о основним начелима обраде из члана 8. Закона о заштити података о личности, посебно начелима сврсисходности и сразмерности обраде.

Monthly Statistical Report

31.5.2023.

PENDING: 5.775

DONE: 132.556

Read more