COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION

Version in Serbian only.

Сагласно одредбама члана 8. тачка 1. Закона о заштити података о личности (Сл. гласник РС, бр. 97/2008, 104/2009-др.закон, 68/2012 - одлука УС и 107/2012) правни основ за прикупљање и даљу обраду података о личности може бити законско овлашћење или пуноважан пристанак лица о чијим подацима се ради, дат на начин и под условима прописаним одредбама чланова 10. и 15. Закона о заштити података о личности. Изузеци од наведеног правила да правни основ обраде података о личности може бити законско овлашћење или пристанак лица о чијим подацима се ради, прописани су одредбама чл. 12. и 13. Закона, па је тако одредбама члана 12. став 1. тачка 2. Закона о заштити података о личности прописано да је обрада без пристанка дозвољена у сврху извршења обавеза одређених законом, актом донетим у складу са законом или уговором закљученим између лица и руковаоца, као и ради припреме закључења уговора.

Одредбама Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016) одређене су комуналне делатности и уређени су општи услови и начин њиховог обављања. Одредбама члана 13. став 1. истог закона прописано је да скупштина јединице локалне самоуправе одлукама прописује начин обављања комуналне делатности, као и општа и посебна права и обавезе вршилаца комуналне делатности и корисника услуга на својој територији, укључујући и начин плаћања цене комуналне услуге, начин вршења контроле коришћења и наплате комуналне услуге и овлашћења вршиоца комуналне делатности у вршењу контроле и мере које су контролори овлашћени да предузимају, ставом 5. истог члана да се та одлука скупштине јединице локалне самоуправе непосредно примењује на све уговорне односе вршилаца комуналне делатности са корисницима комуналних услуга као општи услови пословања, а ставом 6. да уколико одлуком скупштине јединице локалне самоуправе о обављању комуналне делатности није предвиђено закључење појединачних уговора између вршиоца и корисника комуналних услуга, сматра се да је уговорни однос о пружању комуналне услуге настао започињањем коришћења комуналне услуге, односно почетком пружања комуналне услуге у складу са прописима којима се ближе уређује обављање те комуналне делатности. Ово значи да би, у описаној ситуацији, могли би да говоримо о обради података о личности без пристанка лица, која је сходно цитираним одредбама члана 12. став 1. тачка 2. Закона о заштити података о личности дозвољена ради припреме закључења уговора и у сврху извршења обавеза проистеклих из тако закљученог уговора, а којим би се у конкретној ситуацији регулисали међусобни односи између вршиоца комуналне делатности и корисника услуга, сагласно одредбама Закона о комуналним делатностима и других важећих прописа којима су уређени услови и начин обављања комуналне делатности.

Одредбама члана 23. став 1. Закона о комуналним делатностима надаље је прописано да кад је то потребно ради извршавања послова из надлежности вршиоца комуналне делатности, наплате накнаде за извршену комуналну услугу након истека рока утврђеног за плаћање или покретања поступка пред надлежним прекршајним, судским или управним органима због неизвршења законом утврђених обавеза од стране корисника услуга, на образложени захтев вршиоца комуналне делатности, полиција ће доставити личне податке за грађане, податке за возила и друге податке из евиденција које води у складу са законом.

Одредбама става 2. истог члана прописано је да је вршилац комуналне делатности дужан да формира евиденције података о личности корисника услуге, прибављене на начин из става 1. овог члана или на основу писане сагласности корисника садржане у појединачном уговору, у складу са Законом о заштити података о личности, док је одредбом става 3. даље прописано и да вршилац комуналне делатности у обављању послова сарађује са полицијом, комуналном полицијом и комуналном инспекцијом у складу са законом, а да сарадња обухвата нарочито: међусобно обавештавање, размену информација, размену података, пружање непосредне помоћи и предузимање заједничких мера и активности од значаја за обављање комуналне делатности.

Из наведеног произилази да Закон о комуналним делатностима садржи овлашћење на основу кога вршилац комуналне делатности може да, када је то потребно ради извршавања послова из своје надлежности, наплате накнаде за извршену комуналну услугу након истека рока утврђеног за плаћање или покретања поступка пред надлежним прекршајним, судским или управним органима због неизвршења законом утврђених обавеза од стране корисника услуга, прибави од полиције личне податке за грађане.

Monthly Statistical Report

31.5.2023.

PENDING: 5.775

DONE: 132.556

Read more