COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION

Version in Serbian only.

Сагласно одредбама члана 8. тачка 1. Закона о заштити података о личности (Сл. гласник РС, бр. 97/2008, 104/2009-др.закон, 68/2012 - одлука УС и 107/2012) правни основ за прикупљање и даљу обраду података о личности може бити законско овлашћење или пуноважан пристанак лица о чијим подацима се ради, дат на начин и под условима прописаним одредбама чланова 10. и 15. Закона о заштити података о личности. Изузеци од наведеног правила да правни основ обраде података о личности може бити законско овлашћење или пристанак лица о чијим подацима се ради, прописани су одредбама чл. 12. и 13. Закона.

Услови и начин обављања јавног превоза путника и превоза лица за сопствене потребе у друмском саобраћају у домаћем и међународном превозу, пружања станичних услуга на аутобуским станицама и инспекцијски надзор регулисани су одредбама Закона о превозу путника у друмском саобраћају  („Сл. гласник РС“, бр. 68/15). Одредбама члана 57. наведеног закона прописано је да јединице локалне самоуправе уређују и обезбеђују, у складу са законом, организацију и начин обављања јавног превоза путника који се обавља на територији јединице локалне самоуправе и такси превоза, у складу са којим одредбама је донета Одлука о јавном линијском превозу путника на територији Града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 61/2009, 10/2011, 55/2011, 69/2014, 2/2015 и 86/2016).

Одредбама члана 3. став 1. Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији Града Београда прописано је да тарифни систем, између осталог, обухвата и систем наплате и контроле путника и да се тарифни систем линијског превоза на територији града утврђује посебним актом који доноси Градско веће. На основу члана 3. став 2. наведене Одлуке, Градско веће града Београда је донело Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 54/2015).

Одредбама члана 36. Одлуке прописано је да је путник дужан да, у возилу, односно у простору резервисаном за путнике са валидираном картицом на стајалиштима градске железнице који је посебно обележен и на којима је контролисан приступ путника покретном рампом (у даљем тексту: резервисани простор), има важећу карту коју је дужан да покаже и уступи на захтев контролора или овлашћеног лица, а одредбом члана 36а став 3. и 4. Одлуке прописано је да контролор и друго овлашћено лице врше контролу возних исправа и карата лица која су затечена у возилу, као и да се по уласку у возило линијског превоза контролор и друго овлашћено лице представља легитимацијом.

Одредбом члана 36а став 12. Одлуке прописано је да уколико путник не поседује важећу карту и не жели да купи посебну карту дужан је да контролору или овлашћеном лицу пружи податке о свом идентитету, а ст. 13-14. Одлуке да податке о лицу које се у моменту контроле затекло у возилу или у резервисаном простору, без важеће карте и које не купи посебну карту, контролор уписује у службену евиденцију и електронским путем ставља на увид комуналној полицији ради издавања прекршајног налога. Овако сачињен и електронски потписан прекршајни налог шаље се електронским путем контролору на његов преносни уређај, који га штампа и уручује лицу које се у возилу затекло без важеће карте.

Одредбом члана 36а став 17. Одлуке прописано је да контролор у контроли може затражити помоћ полицијске управе, односно комуналне полиције.

И одредбама чл. 23-25. Правилника о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 13/2017 и 11/2018) регулисана су питања која се тичу контроле путника, па је тако одредбама члана 23. ст. 1-2. прописано да контролу путника обавља контролор опремљен преносним уређајем за контролу путника или друго овлашћено лице, да се уређајем из става 1. овог члана врши провера валидности возне исправе и плаћене услуге превоза као и блокада смарт картица. 

Дакле, наведеним прописима регулисана је обрада података о личности путника у јавном линијском превозу на територији града Београда, у шта спада и обрада прописаних података о идентитету путника затечених без важеће карте у возилу.

Како су одредбе наведених подзаконских аката, којима је уређено прикупљање и даља обрада података о личности корисника услуга јавног превоза, у супротности са одредбама Устава РС и Закона о заштити података о личности, неопходно је изменити постојећу правну регулативу у области јавног превоза, због чега је Повереник још 2015. године, сходно својим законом утврђеним овлашћењима, упутио надлежним органима – Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Градском већу града Београда, иницијативу за усклађивање постојеће правне регулативе у области јавног превоза са цитираним одредбама Устава РС и одредбама Закона о заштити података о личности.

Како и након ових иницијатива, правна регулатива још увек није усклађена са одредбама Устава РС и Закона о заштити података о личности, Повереник је и у септембру 2016. године, упутио допис ресорном министарству, Скупштини града Београда и Градоначелнику града Београда, којим је поново указао на неопходност усклађивања постојеће правне регулативе у овој области са Уставом РС и Законом о заштити података о личности, а што превасходно подразумева да наведена питања морају бити законски регулисана.

Повереник је по овом питању издао и саопштење, са чијом садржином се сви могу ближе упознати на интернет страници Повереника http://www.poverenik.rs/sr/saopstenja-i-aktuelnosti/2435-kontrolori-u-gradskom-prevozu-ne-mogu-podzakonskim-aktom-dobiti-ovlascenja-da-legitimisu-gradjane.html

Monthly Statistical Report

31.5.2023.

PENDING: 5.775

DONE: 132.556

Read more