COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION

Version in Serbian only.

Према члану 8. тачка 1. Закона о заштити података о личности (Сл. гласник РС, бр. 97/2008, 104/2009-др.закон, 68/2012 - одлука УС и 107/2012) правни основ за прикупљање и даљу обраду података о личности може бити законско овлашћење или пуноважан пристанак лица о чијим подацима се ради, дат на начин и под условима прописаним одредбама чланова 10. и 15. ЗЗПЛ.

Одредбом члана 50. Закона о становању и одржавању стамбених зграда (Сл. гласник РС, бр. 104/2016) прописане су надлежности управника зграде, па се у ставу 1. тачка 6. овог члана наводи да управник „успоставља и води евиденцију о власницима посебних делова, власницима самосталних делова и лицима којима су заједнички или посебни делови зграде издати у закуп, односно на коришћење по другом основу (за физичка лица име, презиме и ЈМБГ, а за правна лица пословно име, адреса седишта и матични број)“. Према томе, управник има законско овлашћење да успостави и води евиденцију о власницима преходно наведених делова зграде и обрађује само наведене податке.

Управник је дужан да, у складу са чланом 46. Закона о заштити података о личности, предузме све неопходне, oрганизационе и техничке мере, да подаци буду одговарајуће заштићени од злоупотреба, уништења, губитка, неовлашћених промена или приступа. За непоступање по обавези предузимања мера прописана је прекршајна одговорност.

Monthly Statistical Report

31.5.2023.

PENDING: 5.775

DONE: 132.556

Read more