COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION

Version in Serbian only.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Почетком примене новог Закона о заштити података о личности ("Сл.гласник РС" бр. 87/2018 од 13.11.2018.), дана 22.8.2019. године, за руковаоце података престају обавезе које су проистицале из примене старог Закона о заштити података о личности ("Сл.гласник РС" 97/08,104/09-др.закон, 68/12 -одлукa УС и 107/12), и то:

  • вођење и ажурирања евиденција о обради (члан 48.),
  • обавеза достављања Поверенику обавештења о намери успостављања збирке података, пре започињања обраде, односно успостављања збирке података (члан 49.)
  • обавеза достављања Поверенику евиденција о збиркама података, односно о променама у тим евиденцијама (члан 51. став .1.).

Из напред наведених разлога, на интернет страници Повереника на адреси poverenik.rs, више није доступна веб – апликација путем које су руковаоци извршавали поједине од горе наведених законских обавеза.

Уколико поједини руковаоци буду имали потребу вршења увида у евиденције збирки података које су доставили Поверенику током постојања Централног регистра, а потом и током функционисања веб – апликације „Достављање евиденција о збиркама података“ подсећамо, да су исте у машински читљивом формату доступне на Порталу отворених података Повереника, на адреси http://data.poverenik.rs/, где се могу бесплатно преузети и по потреби даље користити.

Посебно напомињемо, следеће:

Према одредбама новог Закона о заштити података о личности ("Сл.гласник РС" бр. 87/2018 од 13.11.2018.) садржаним у члану 47, Руковалац и његов представник, ако је одређен, и даље је ДУЖАН да води евиденције о радњама обраде за које је одговоран, која садрже нешто другачији сет информације у односу на раније вођене, између осталог, и у зависности од тога да ли се обрада врши од стране надлежних органа у посебне сврхе.

Такође, Обрађивач и његов представник, ако је одређен, ДУЖАН је да води евиденције о свим врстама радњи обраде које се врше у име руковаоца, која садрже нешто различит сет информације у односу на раније вођене, између осталог, и у зависности од тога да ли се обрада врши у име и за рачун надлежних органа који врше обраду у посебне сврхе.

Нови Закон не прописује обавезу достављања Поверенику овако успостављених евиденција радњи обраде.

Међутим, Руковалац или Обрађивач, као и њихови представници ако су одређени, ДУЖНИ су да евиденције о радњама обраде учине доступним Поверенику - на његов захтев.

Руковалац и његов представник, односно Обрађивач и његов представник, ако су одређени, који представљају привредне субјекте и организације у којима је запослено мање од 250 лица, нису дужни води евиденцију о свим врстама радњи обраде, осим у случајевима радњи обраде тааксативно наведеним у ставу 9. члана 47. новог Закона.

Неизвршавање напред наведених законских обавеза повлачи прекршајну одговорност. Новчаном казном у износу од 100.000 динара казниће се за прекршај руковалац, односно обрађивач који има својство правног лица; новчаном казном у износу од 50.000 динара казниће се за прекршај предузетник, и новчаном казном у износу од 20.000 динара казниће се за прекршај физичко лице, односно одговорно лице у правном лицу, државном органу, односно органу територијалне аутономије и јединици локалне самоуправе, као и одговорно лице у представништву или пословној јединици страног правног лица.