COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION

Version in Serbian only.

Упутство за попуњавање и образац контролне листе

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (Повереник) на основу чл. 77-79. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, број 87/18) врши инспекцијски надзор над применом овог закона, у складу са овим законом и сходном применом закона којим се уређује инспекцијски надзор.

Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 - др. закон и 95/18) у члану 14. прописује да је инспекција дужна да сачини контролне листе из своје области инспекцијског надзора, објави их на својој интернет страници и примењује у поступку редовног инспекцијског надзора и мешовитог инспекцијског надзора у делу који се односи на редован надзор, као и у инспекцијском надзору на државној граници који се обавља редовно. У поступку ванредног инспекцијског надзора инспекција може да користи контролне листе, када то одговара природи, предмету и обухвату ванредног надзора. Даље, инспекција може да достави контролну листу надзираном субјекту и затражи од њега да сачини и инспекцији достави извештај о самопровери испуњености захтева из контролне листе и самопроцени ризика.

У складу са чланом 14. Закона о инспекцијском надзору Повереник је сачинио и на својој интернет страници www.poverenik.rs у секцији под називом „Заштита података“, објавио контролну листу за руковаоце (преузми образац):

Контролна листа - за руковаоце

Објавом контролне листе на www.poverenik.rs Повереник делује превентивно, едукативно и информативно, чиме помаже органима које надзире да унапред тачно знају које су њихове обавезе и шта је потребно да ураде да би своје пословање и поступање ускладили са прописима и спречили настанак штете, као и шта овлашћено лице из стручне службе Повереника проверава у поступку надзора.

Контролне листе приказују сложене и обимне законске обавезе кроз низ разумљивих питања на које је потребно дати тачне и свеобухватне одговоре.

У циљу попуњавања контролних листа потребно је са www.poverenik.rs преузети одговарајућу контролну листу, а затим у обрасцу исте означити одговоре на постављена питања, унети текстуалне одговоре на постављена питања и означити укупан збир бодова.

Овако попуњена контролна листа представља извештај о самопровери испуњености захтева из контролне листе и самопроцени ризика, који је потребно одштампати, потписати од стране одговорног лица, оверити печатом (уколико се исти користи), а затим скенирати и послати Поверенику на адресу електронске поште office@poverenik.rs Наведени извештај можете доставити Поверенику и поштом на адресу Повереника у Београду, Булевар краља Александра бр.15 или непосредном предајом на писарници Повереника, на истој адреси.

Извештај о самопровери испуњености захтева из контролне листе и самопроцени ризика Повереник користи у сврху процене ризика, као и израде и потом реализације плана инспекцијског надзора.

Напомињемо да подаци из предметног извештаја подлежу провери од стране Повереника те да нетачно приказивање или прикривање чињеница у истом повлаче правне последице састављања исправе неистините садржине. Исто доводи до повећања вероватноће настанка штетних последица у оквиру процене ризика, односно повећања степена ризика надзираног субјекта.