COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION

Version in Serbian only.

Да би легитимни интерес руковаоца или треће стране могао да буде примењен као законит правни основ за обраду података о личности неопходно је да руковалац, пре отпочињања обраде, изврши анализу;релевантних аспеката намераване обраде како би проценио да ли су за његову примену испуњени услови прописани чланом 12. став 1. тачка 6) Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“ број 87/18).

У намери да руковаоцима помогне да изврше поменуту процену, Повереник је сачинио Модел акта о процени легитимног интереса.

Примена овог модела није обавезна, већ представља један од могућих начина процене и документовања усклађености обраде са Законом о заштити података о личности.

У датом моделу процена легитимног интереса одвија се у 3 дела, након чега руковалац треба да донесе одлуку о томе да ли су, или нису, у конкретном случају испуњени услови за примену легитимног интереса као правног основа за обраду података о личности.

Све време потребно је водити рачуна о томе да Закон о заштити података о личности предвиђа шест могућих правних основа за обраду података о личности и да од околности намераване обраде зависи да ли за ту обраду уопште постоји правни основ, односно који је правни основ одговарајући.

Уколико након извршене процене одлучите да започнете намеравану обраду података о личности применом легитимног интереса као правног основа, потребно је да акт о извршеној процени сачувате у документацији, као и да у обавештење о обради, које сте дужни да пружите лицу на које се односе подаци које обрађујете, унесете и податке о легитимном интересу на коме се заснива обрада у конкретном случају.

Пре него што отпочнете процену, потребно је да се упознате са одговорима Повереника на најчешће постављена питања у вези са применом члана 12. став 1. тачка 6) Закона о заштити података о личности који су доступни овде.

Модел акта о процени легитимног интереса као правног основа за обраду података о личности доступан је овде.