Version in Serbian only.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЕЛЕКТРОНСКОМ ОПШТЕЊУ ПОВЕРЕНИКА И СТРАНАКА

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности прима електронске поднеске странака на следећој адреси: office@poverenik.rs

Повереник одређену врсту поднесака прима и преко Портала Е-upravа: http://www.euprava.gov.rs/ , и то:

 1. Жалбу против органа власти због повреде права на слободан приступ информацијама од јавног значаја,
 2. Притужбу против руковаоца података о личности због повреде права у вези са обрадом података о личности,
 3. Захтев Поверенику, за остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја о раду или у вези са радом Повереника,
 4. Захтев за остваривање права у вези са обрадом података о личности које обрађује Повереник, и
 5. Захтев за остваривање права поводом извршеног увида.

ОВЛАШЋЕНА СЛУЖБЕНА ЛИЦА ПОВЕРЕНИКА

ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНИМ СТВАРИМА:

За одлучивање у свим управним стварима које су у надлежности Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, овлашћена лица по закону или овлашћењу повереника су:

 1. Станојла Мандић и
 2. Маринко Радић.

ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА И ПРЕДУЗИМАЊЕ РАДЊИ У УПРАВНИМ СТВАРИМА:

У Сектору за жалбе и извршења - приступ информацијама, овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима, у области остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја у поступцима по жалбама изјављеним против органа власти и административног извршења решења Повереника, су:

 1. Славољупка Павловић
 2. Горана Милић,
 3. Гордана Тошовић,
 4. Снежана Стојковић Димишковски,
 5. Весна Јелић,
 6. Драгана Стојисављевић,
 7. Станислава Котрањац,
 8. Наташа Мирјанић,
 9. Гордана Перишић,
 10. Тамара Бојанић,
 11. Нада Маричић Ђорђевић,
 12. Весна Арсенијевић,
 13. Милица Прљевић,
 14. Јелена Јовановић,
 15. Милица Боснић,
 16. Софија Радојичић
 17. Мина Ћетковић.

У Сектору за жалбе и притужбе - заштита података, овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима, у области остваривања права на заштиту података о личности у поступцима по жалбама изјављеним против руковалаца података, су:

 1. Наталија Ћетковић,
 2. Вера Пајић,
 3. Драгана Рајић Поздерац,
 4. Душица Столевски.

У Сектору за хармонизацију, овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима у области заштите података о личности по захтевима за одобравање изношења података из Републике Србије, су :

 1. Невена Ружић,
 2. Ана Одановић Коматина.

У Сектору за надзор, овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима у поступку надзора над спровођењем закона, других прописа и општих аката у области заштите података о личности, су:

 1. Златко Петровић,
 2. Александра Лакићевић,
 3. Мирослав Велимановић,
 4. Саша Васиљевић,
 5. Снежана Жикић,
 6. Мирјана Мићевић,
 7. Марин Цетинић,
 8. Сања Унковић,
 9. Марко Антић,
 10. Олгица Радовановић,
 11. Гордана Вилдовић,
 12. Маријана Софиљ,
 13. Драгана Стојковић,
 14. Марко Драгумило,
 15. Горан Павловић,
 16. Ивана Анђелић,
 17. Биљана Ненадић
 18. Марија Тодоровић
 19. Ивана Живковић
 20. Оља Живковић. 

У Сектору за информационе технологије, овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима вођења Централног регистра збирки података и уписа евиденција збирки података, су:

 1. Радоје Гвозденовић,
 2. Марјан Пурковић.

У Сектору за заједничке послове, овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима из области радних односа, јавних набавки и других управних аката по прописима који се примењују из делокруга рада овог сектора, су:

 1. Рада Ковачевић,

У Сектору за сарадњу и извештавање овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима су:

 1. Александар Ресановић,
 2. Марко Милошевић,
 3. Ања Ћириловић,
 4. Тамара Рашковић,
 5. Ђина Лукић Живковић,
 6. Мирела Зози Јековић,
 7. Јелена Денић.

За вођење поступка и предузимање радњи у управној ствари остваривања права на слободан приступ информацијама од јавног значаја и права на заштиту података о личности, по захтеву поднетом Поверенику као првостепеном органу, овлашћена су сва горе именована лица.

Monthly Statistical Report
in the field of Access to Information
and Personal Data Protection

30.9.2020.

PENDING: 3.320

DONE: 93.804

Read more...
 Портал отворених података