COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION

Version in Serbian only.

Овлашћена службена лица Повереника - обавештење о електронском општењу

 

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

"Сл.гласник", бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 9.5.2022. године објављује Акт бр. 071-01-658/2022-03 oд 28.4.2022. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ:071-01-658/2022-03

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 4.5.2022. године објављује Акт бр. 071-01-1437/2021-03 oд 15.4.2022. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-1437/2021-03

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 4.5.2022. године објављује Решење бр. 071-01-1441/2021-03 oд 14.4.2022. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-1441/2021-03

Monthly Statistical Report

in the field of Access

to Information and Personal

Data Protection

28.4.2022.

PENDING: 2.888

DONE: 112.348

Read more...