Version in Serbian only.

Овлашћена службена лица Повереника - обавештење о електронском општењу

 

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

"Сл.гласник", бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 14.5.2021. године објављује Решење бр. 071-01-2152/2020-03 oд  23.11.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-2152/2020-03

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 6.5.2021. године објављује Решење бр. 071-01-2957/2020-03 oд 6.4.2021. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-2957/2020-03

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 6.5.2021. године објављује Закључак бр. 071-01-3036/2019-03 oд 13.1.2021. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-3036/2019-03

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 29.4.2021. године објављује Решење бр. 071-01-5059/2019-03 oд 6.4.2021. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-5059/2019-03

Page 1 of 3
 Портал отворених података

Monthly Statistical Report
in the field of Access to Information
and Personal Data Protection

30.4.2021.
PENDING: 3.535
DONE: 100.308

Read more...