Version in Serbian only.

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

"Сл.гласник", бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

 

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана  6.3.2019. године објављује Закључак бр. 071-01-2894/2017-03 oд 31.1.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ 071-01-2894/2017-03

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана  25.2.2019. године објављује Акт бр. 072-03-7010/2018-05 oд 9.1.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 072-03-7010/2018-05

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 18.2.2019. године објављује Закључак бр. 071-01-3805/2017-03 oд 7.2.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 071-01-3805/2017-03

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 8.2.2019. године објављује акт бр. 072-04-4439/2018-07 oд 4.2.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 072-04-4439/2018-07

Meet the Commissioner

Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection 28.02.2019. PENDING: 4.543 DONE: 74.961

Read more...
Open Data Portal