Version in Serbian only.

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

"Сл.гласник", бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

 

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 08.07.2019. године објављује акт бр.071-01-322/2018-03 oд 01.07.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-322/2018-03

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 03.07.2019. године објављује акт бр.072-04-6888/2018-07 oд 13.05.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 072-04-6888/2018-07

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 28.5.2019. године објављује акт бр.071-01-2698/2017-03 oд 27.11.2018. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-2698/2017-03

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 28.5.2019. године објављује акт бр.071-01-2697/2017-03 oд 27.11.2018. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-2697/2017-03

Page 1 of 2
Meet the Commissioner

Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection 28.6.2019. PENDING: 3.542 DONE: 79.002

Read more...
Open Data Portal