Version in Serbian only.

Овлашћена службена лица Повереника - обавештење о електронском општењу

 

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

"Сл.гласник", бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

Version in Serbian only.

На основу члана 78. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење),

ОБАВЕШТАВА СЕ

Димковић Горан да увид у образложење решења бр. 071-01-1534/2018-03 од 08.10.2019. године може извршити у писарници Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, ул. Булевар краља Александра 15, Београд.

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 21.10.2019. године објављује акт бр.071-01-1772/2018-03 oд 05.09.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ 071-01-1772/2018-03

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 21.10.2019. године објављује акт бр.071-01-1770/2018-03 oд 11.09.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ 071-01-1770/2018-03

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 31.10.2019. У ПРОЦЕДУРИ: 3.959  ОБРАЂЕНО: 82.810

Read more...
 Портал отворених података