Version in Serbian only.

Овлашћена службена лица Повереника - обавештење о електронском општењу

 

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

"Сл.гласник", бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 31.8.2020. године објављује Решење бр..071-01-3037/2018-03 oд 26.6.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-3037/2018-03

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 28.8.2020. године објављује Акт бр.071-06-2259/2020-03 oд 14.8.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-06-2259/2020-03

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 28.8.2020. године објављује Акт бр.071-06-1909/2020-03 oд 17.7.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-06-1909/2020-03

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 26.8.2020. године објављује Решење бр..071-01-390/2019-03 oд 28.7.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-390/2019-03

Page 1 of 2

Monthly Statistical Report

in the field of Access to Information

and Personal Data Protection

31.8.2020.

PENDING: 3.232

DONE: 93.288

Read more...
 Портал отворених података