Version in Serbian only.

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

"Сл.гласник", бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

 

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 17.5.2019. године објављује закључак бр.071-01-4124/2017-03 oд 1.4.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ 071-01-4124/2017-03

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 17.5.2019. године објављује Решење бр.071-01-3604/2017-03 oд 19.3.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ 071-01-3604/2017-03

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 13.5.2019. године објављује Решење бр.071-01-4504/2017-03 oд 21.3.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ;071-01-4504/2017-03

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 23.4.2019. године објављује Решење бр.071-01-3698/2017-03 oд 9.4.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ 071-01-3698/2017-03

Page 1 of 2
Meet the Commissioner

Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection 30.4.2019. PENDING: 3.450 DONE: 77.518

Read more...
Open Data Portal