Version in Serbian only.

Овлашћена службена лица Повереника - обавештење о електронском општењу

 

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

"Сл.гласник", бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 21.1.2020. године објављује Решење бр.071-01-3397/2018-03 oд 25.11.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ:;071-01-3397/2018-03

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 21.1.2020. године објављује Решење бр.071-01-3396/2018-03 oд 25.11.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-3396/2018-03

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 8.1.2020. године објављује Aкт бр.072-21-3240/2019-07 oд 20.12.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 072-21-3240/2019-07

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 27.12.2019. године објављује Закључак бр.071-01-3933/2018-03 oд 12.11.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-3933/2018-03

Page 1 of 2

Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection 31.12.2019. PENDING: 3.325 DONE: 86.696

Read more...
 Портал отворених података