Version in Serbian only.

Овлашћена службена лица Повереника - обавештење о електронском општењу

 

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

"Сл.гласник", бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 23.2.2021. године објављује Решење бр. 071-01-2384/2019-03 oд 08.12.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

071-01-2384/2019-03

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 9.2.2021. године објављује Решење бр. 071-01-2461/2020-03 oд 30.10.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ 071-01-2461/2020-03

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 8.2.2021. године објављује Aкт бр. 071-01-4055/2020-03 oд 30.12.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-4055/2020-03

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 8.2.2021. године објављује Aкт бр. 071-01-4054/2020-03 oд 30.12.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-4054/2020-03

Page 1 of 5
 Портал отворених података

Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection

31.1.2021.

PENDING: 3.405

DONE: 97.105

Read more...