Version in Serbian only.

Овлашћена службена лица Повереника - обавештење о електронском општењу

 

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

"Сл.гласник", бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 13.7.2021. године објављује Решење бр. 071-01-79/2020-03 oд 21.4.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-79/2020-03

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 13.7.2021. године објављује Закључак бр. 071-01-81/2020-03 oд 20.4.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-81/2020-03

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 13.7.2021. године објављује Решење бр. 071-01-83/2020-03 oд 16.4.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-83/2020-03

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 13.7.2021. године објављује Решење бр. 071-01-73/2020-03 oд 16.4.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-73/2020-03

 Портал отворених података

Monthly Statistical Report

in the field of Access to Information

and Personal Data Protection

30.6.2021.

PENDING: 3.544

DONE: 101.898

Read more...