COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION

Version in Serbian only.

Повереник подсећа одговорна лица у органима власти на обавезу достављања годишњег извештаја која је прописана чланом 43. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр.120/2004 54/2007, 104/2009 и 36/2010), као и да тај рок истиче 20. јануара 2022. године.

Од 2018. године годишњи извештаји достављају се Поверенику искључиво електронским путем.

У том смислу,;у периоду од 01. до 20. јануара 2022. године, годишњи извештај за 2021. годину потребно је доставити Поверенику искључиво путем Порталa за достављање годишњих извештаја органа власти https://izvestaji.poverenik.rs/.

Ближе информације о достављању годишњих извештаја су доступне на https://izvestaji.poverenik.rs/Uputstvo .

Повереник подсећа да пропуштање да се годишњи извештај достави Поверенику представља прекршај прописан чланом 48. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.


Monthly Statistical Report
in the field of Access 
to Information
and Personal Data Protection

31.12.2021.
PENDING: 3.118
DONE: 108.330

Read more...