COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION

Version in Serbian only.

Данас, 21.11.2018. ступио је на снагу нови Закон о заштити података о личности.

Међутим, у складу са чланом 102 почетак примене новог Закона одложен за девет месеци од дана ступања на снагу.

Изузетно, чланом 98 овог Закона, прописано је да већ даном његовог ступања на снагу престаје да се води Централни регистар збирки података успостављен одредбама, сада већ „старог“ Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12 – УС и 107/12), те да се са Централним регистром, као и са подацима садржаним у том регистру, поступа у складу са прописима који уређују поступање са архивском грађом.

Будући да су поводом овог у јавности од стране неких од креатора и тумача новог Закона изношени ставови о томе да је овим извршена "значајна деформализација", као и да то повлачи "значајно смањење обавеза" руковалаца података, Повереник сматра потребним да укаже да то до даљег није тачно и да упозори руковаоце података о личности на обавезе које имају, све до почетка примене новог Закона.

Превидом, грубом омашком или из неког другог непознатог разлога, ниједном одредбом новог Закона нису стављене ван снаге одредбе старог закона које се тичу обавеза руковалаца података поводом успостављања или евидентирања већ успостављених збирки података о личности, а то су: одредбе члана 48, 49. и 51. став 1. "старог" Закона.

Према томе, на страни руковалаца података о личности и даље стоје обавеза образовања, вођења и ажурирања евиденција о обради (члан 48.), обавеза достављања Поверенику обавештења о намери успостављања збирке података, пре започињања обраде, односно успостављања збирке података (члан 49.), као и обавеза достављања Поверенику евиденција о збиркама података, односно о променама у тим евиденцијама (члан 51. став .1.).

Штавише, за неизвршавање ових обавеза Законом је предвиђено прекршајно кажњавање  (члан 57).

Сходно наведеном, након пријема достављеног обавештења о намери успостављања збирке података Повереник ће и даље вршити поступак претходне провере (члан 50).

Како би руковаоцима података олакшао испуњавање законом прописаних обавеза, Повереник ће на својој интернет страници ставити на располагање веб - апликацију до које ће се долазити путем сликовног банера с текстом: „ДОСТАВЉАЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА О ЗБИРКАМА ПОДАТАКА“.

Имајући у виду бројне примедбе које је Повереник дао током процеса његовог доношења, наглашавајући да се ради о тексту закона који је с нормативног и функционалног становишта на веома ниском нивоу, и који је као такав практично неприменљив, у вези са свим питањима његове примене Повереник упућује све заинтересоване субјекте да се обраћају предлагачу закона, Министарству правде. 


Monthly Statistical Report
 

30.6.2024.

PENDING: 14.543

DONE: 158.546

Read more