Tražilac je izjavio žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti zbog povrede prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. U žalbi je, između ostalog, naveo da mu organ vlasti, tj. sud, pristup informacijama uslovlјava uplatom troškova kopiranja dokumenata u iznosu koji prevazilazi iznos nužnih troškova, odnosno plaćanjem sudske takse.

Stav Poverenika povodom konkretnog slučaja je sledeći:

Organ vlasti ne može uslovlјavati pristup informacijama od javnog značaja plaćanjem naknade, osim u slučaju kada visina nužnih troškova za izdavanje kopija dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja prelazi iznos od 500,00 dinara, u kom slučaju je tražilac informacije dužan da pre izdavanja informacije položi depozit u iznosu od 50% od iznosa nužnih troškova.

Takođe, organ vlasti, tj. sud, u postupku koji vodi po Zakonu o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja, pristup informacijama ne može uslovlјavati plaćanjem sudske takse po odredbama Zakona o sudskim taksama, koji se u ovom postupku ne primenjuje.

Obrazloženje

Članom 17. st. 1. i 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS" br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) propisano je da je uvid u dokument besplatan, a da se kopija dokumenta koji sadrže tražene informacije izdaje uz obavezu tražioca da plati naknadu nužnih troškova izrade kopije, a u slučaju upućivanja i troškove upućivanja. Prema stavu 3. ovog člana, Vlada propisuje troškovnik na osnovu koga organi obračunavaju navedene troškove.

Uredbom o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja ("Sl. glasnik RS" br. 8/06), u Troškovniku kojim se utvrđuje visina nužnih troškova za izdavanje kopija dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja, propisano je da ukoliko visina ovih nužnih troškova prelazi iznos od 500,00 dinara, tražilac informacije je dužan da pre izdavanja informacije položi depozit u iznosu od 50% od iznosa nužnih troškova prema Troškovniku.

Članom 16.stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja propisano je da je organ vlasti dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta. Stavom 5.istog člana propisano je da će organ vlasti, zajedno sa obaveštenjem o stavlјanju na uvid dokumenta sa traženom informacijom, odnosno o izdavanju kopije dokumenta, tražiocu saopštiti, između ostalog, iznos nužnih troškova izrade kopije dokumenta.

Iz navedenih odredaba proizilazi da organ vlasti, zajedno sa kopijom traženog dokumenta dostavlјa tražiocu i nalog za plaćanje naknade u skladu sa Uredbom o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja i Troškovnikom kojim se utvrđuje visina nužnih troškova, a koji je sastavni deo ove Uredbe. Dakle, organ vlasti ne može uslovlјavati pristup informacijama od javnog značaja plaćanjem naknade, osim u slučaju kada visina nužnih troškova za izdavanje kopija dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja prelazi iznos od 500,00 dinara, kada je tražilac informacije dužan da pre izdavanja informacije položi depozit u iznosu od 50% od iznosa utvrđenih nužnih troškova. Takođe, u smislu citiranih odredbi člana 17. Zakona, organ vlasti ne može u postupku za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja koji se vodi po Zakonu o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja, pristup informacijama uslovlјavati obavezom tražioca da plati sudske takse prema odredbama Zakona o sudskim taksama, koji se u ovom postupku ne primenjuje.

Broj: 07-00-02515/2010-03 od 30.05.2012.