POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Da li je prvostepeni organ, kome je Poverenik poništio rešenje po žalbi i predmet vratio na ponovni postupak, dužan da novo rešenje donese u roku od 15 dana prema čl. 16. st. 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ili u roku od 30 dana u skladu sa čl. 232. st. 2. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. list SRJ“ br.33/97 i 31/01 i „Sl. glasnik RS“ br. 30/10).

Da li građanin može da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv državnog organa koji na svojoj veb stranici nije objavio, ili nije ažurirao informator o radu ili nema svoju veb stranicu, a nije, kako je propisano, zatražio od drugog odgovarajućeg državnog organa da objavi informator o njegovom radu?

Da li se javni beležnici i javni izvršitelji mogu smatrati organima javne vlasti u smislu odredbe člana 3. Zakona o slobodnom pristupi informacijama od javnog značaja, s obzirom na to da su im poverena javna ovlašćenja, kao i da li se smatra informacijom od javnog značaja iznos prihoda koji su javni beležnici i javni izvršitelji (uopšteno i pojedinačno) ostvarili u prethodnim godinama?

Da li lice kome su informacije potrebne za vođenje sudskog postupka, može na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, dobiti podatke o statusu određenog lica iz matičnih knjiga građana.

Kako da postupi organ kada tražilac informacija ne želi da plati troškove postupka ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i kako ih naplatiti?

Da li je organ vlasti dužan da postupi po zahtevu za slobodan pristup informacijama kada ne raspolaže informacijom, a informacija se inače ne odnosi na pitanja iz nadležnosti organa?

Kako može građanin da pribavi lične podatke iz člana 181. stav 1. tač. 3. Zakona o prekršajima, za odgovornog u organu vlasti, radi podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka u svojstvu oštećenog zbog povrede prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja?

Da li se zahtevanje prevelikog broja informacija može kvalifikovati zloupotrebom prava tražioca u smislu člana 13. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja?

Da li je organ vlasti dužan da tražiocu informacija dostavi podatak o procenjenoj vrednosti sprovedene javne nabavke?

Da li zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja mora da bude svojeručno potpisan?