2017 slobodan pristup informacijama korica publikacija br 6

Ovaj, šesti broj publikacije „Slobodan pristup informacijama – izvod iz prakse Poverenika“ je još jedna potvrda opredeljenja koje smo deklarisali još prilikom objavljivanja prvog broja, da ćemo publikaciju objavljivati redovno, svake godine.

Kao i prethodne publikacije i ova sadrži ne samo stavove Poverenika izražene u meritornim odlukama koje je donosio postupajući po žalbama, nego i stavove i mišljenja sadržane u drugim aktima kojima je institucija Poverenika komunicirala sa okruženjem.

5korica Ovaj broj publikacije „Slobodan pristup informacijama – izvod iz prakse Poverenika" obeležava jedan mali "jubilej", pet godina od početka objavljivanja. Njim na dobar način potvrđujemo opredeljenje deklarisano još na početku da ćemo publikaciju objavljivati redovno, svake godine.

Smatrajući najispravnijim i najlogičnijim pristup, koji podrazumeva da publikacije sadrže ne samo stavove Poverenika izražene u meritornim odlukama koje je donosio postupajući po žalbama, nego i stavove i mišljenja sadržane u drugim aktima kojima je institucija Poverenika komunicirala sa okruženjem, isto smo zadržali i prilikom izrade ove publikacije.

poverenik odluke i stavovi poverenika po izjavljenim zalbama korice za odobrenje

Ovo je prva publikacija sa odlukama i stavovima Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti po žalbama izjavljenim u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Ova publikacija je osmišljena kao instruktivni priručnik koji sadrži oko 40 odluka Poverenika. Tako, kroz prikazane primere iz prakse Poverenika, građani mogu bliže da se upoznaju sa pravima koja im pripadaju po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, i to: pravo na obaveštenje o obradi podataka, pravo na uvid i izdavanje kopije podataka, kao i prava povodom izvršenog uvida: pravo na ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje kao i prekid i privremenu obustavu obrade. Pravo na zaštitu podataka o ličnosti je važno, Ustavom utvrđeno pravo, koje zakonima još uvek nije odgovarajuće uređeno, zbog čega je, pored ostalog, znatno manje konzumirano u praksi. Ova publikacija bi trebalo da doprinese bližoj edukaciji i porastu svesti građana o njihovim pravima u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti.