Prekršajni apelacioni sud je na Drugoj sednici svih sudija tog suda održanoj 01.7.2019. god. usvojio pravno shvatanje po kome su udruženja građana, odnosno pravna lica kao tražioci informacija uvek ovlašćeni da podnesu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i nisu uslovljeni dokazivanjem svojstva oštećenog u smislu odredbe člana 126. stav 1. Zakona o prekršajima.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti se u aprilu; 2017. godine obratio Prekršajnom apelacionom sudu i ukazao na potrebu ujednačavanja prakse prekršajnih sudova po pitanju aktivne legitimacije tražioca informacija za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, ukazujući na pravni stav Vrhovnog kasacionog suda sa sednice Građanskog odeljenja održane 6.12.2016. godine da je tražilac informacija kao oštećeni uvek ovlašćen da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka po članu 180. stav 1. Zakona o prekršajima, te da  se pojedini prekršajni sudovi uprkos tome obraćaju Povereniku tražeći obaveštenje o tome da li su tražioci informacija podnosili žalbe Povereniku zbog povrede prava na pristup informacijama od javnog značaja, iako je ta činjenica, prema tom pravnom stavu, irelevantna u pogledu ovlašćenja tražioca informacije da u svojstvu oštećenog podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Stoga Poverenik pozdravlja i ocenjuje jako značajnim jedinstven stav svih sudija Prekršajnog apelacionog suda sa sednice od 01.7.2019. god. po pitanju aktivne legitimacije pravnih lica, kao oštećenih u prekršajnom postupku zbog povrede prava na pristup informacijama. Poverenik smatra da će taj stav značajno unaprediti ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama i dovesti do veće pravne sigurnosti, jer će se praksa prekršajnih sudova ujednačiti, budući da su prekršajni sudovi različito postupali u istim pravnim situacijama, a na šta je Poverenik ukazao u svojoj Analizi od 21.02.2018. god, izrađenoj za potrebe Godišnjeg izveštaja Poverenika za 2017. god.

Narodna skupština Republike Srbije je 15 jula 2019. godine, u plenumu usvojila Predlog zaključaka Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu povodom razmatranja Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2018. godinu, koji je Poverenik podneo Narodnoj skupštini Republike Srbije dana 25 marta 2019. godine.

U skladu sa obavezama koje proizilaze iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Poverenik je doneo i objavio peti po redu podzakonski akt - Odluku o listi vrsta radnji obrade podataka o ličnosti za koje se mora izvršiti procena uticaja na zaštitu podataka o ličnosti i tražiti mišljenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ broj 45/2019). Prethodna četiri koje je Poverenik doneo i objavio su:

Na poziv Venecijanske komisije, Nevena Ružić, pomoćnica generalnog sekretara Poverenika, govorila je na Plenarnoj sednici (t. 18. Dnevnog reda) ovog tela o zaštiti podataka o ličnosti u pogledu upotrebe društvenih mreža tokom izbornih procesa.

Na Plenarnoj sednici Venecijanske komisije Ružić učestvovala je u svojstvu člana Biroa Savetodavnog komiteta Konvencije 108 Saveta Evrope, a povodom priloga Izveštaju Venecijanske komisije o ulozi društvenih medija na razvoj demokratije iz perspektive zaštite podataka. Kao osnova za izradu ovog priloga služila je Analiza nacionalnih zakonodavstava i sudske prakse u vezi sa upotrebom interneta i društvenih mreža tokom izbornog procesa CDL-REF(2019)009.

Упознајте Повереника

Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti na dan 28.6.2019. U PROCEDURI: 3.542 OBRAĐENO: 79.002

Opširnije...
Portal otvorenih podataka