POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti nadležan je i ovlašćen za:

1.  Po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS" br.120/04, 54/07, 104/09, 36/210 i 105/21) da:

 • prati poštovanje obaveza organa vlasti utvrđenih ovim zakonom i izveštava javnost i Narodnu skupštinu o tome;
 • daje inicijativu za donošenje ili izmene propisa radi sprovođenja i unapređenja prava na pristup informacijama od javnog značaja;
 • predlaže organima vlasti preduzimanje mera u cilju unapređivanja njihovog rada uređenog ovim zakonom;
 • preduzima mere potrebne za obuku zaposlenih u državnim organima i upoznavanje zaposlenih sa njihovim obavezama u vezi sa pravima na pristup informacijama od javnog značaja, radi delotvorne primene ovog zakona;
 • rešava po žalbi protiv rešenja organa vlasti kojima su povređena prava uređena ovim zakonom;
 • obaveštava javnost o sadržini ovog zakona, kao i o pravima uređenim ovim zakonom;
 • da pokrene postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona i drugih opštih akata;
 • izdaje i ažurira priručnik sa praktičnim uputstvima za delotvorno ostvarivanje prava uređenih ovim zakonom, na srpskom jeziku i na jezicima koji su, u skladu sa zakonom, određeni kao jezici u službenoj upotrebi;
 • putem štampe, elektronskih medija, interneta, javnih tribina i na druge načine, upoznaje javnost sa sadržinom priručnika za primenu zakona;
 • izdaje uputstvo po kojem se objavljuje informator o radu državnog organa;
 • poverenik je ovlašćen da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje predviđene ovim zakonom, kada u postupku po žalbi oceni da postoji prekršaj;
 • obavlja i druge poslove određene ovim zakonom.

2. Po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS" br 87/2018) da:

1)           vrši nadzor i obezbeđuje primenu ovog zakona u skladu sa svojim ovlašćenjima;

2)            stara se o podizanju javne svesti o rizicima, pravilima, merama zaštite i pravima u vezi sa obradom, a posebno ako se radi o obradi podataka o maloletnom licu;

3)            daje mišljenje Narodnoj skupštini, Vladi, drugim organima vlasti i organizacijama, u skladu sa propisom, o zakonskim i drugim merama koje se odnose na zaštitu prava i sloboda fizičkih lica u vezi sa obradom;

4)            stara se o podizanju svesti rukovaoca i obrađivača u vezi sa njihovim obavezama propisanim ovim zakonom;

5)            na zahtev lica na koje se podaci odnose, pruža informacije o njihovim pravima propisanim ovim zakonom;

6)            postupa po pritužbama lica na koje se podaci odnose, utvrđuje da li je došlo do povrede ovog zakona i obaveštava podnosioca pritužbe o toku i rezultatima postupka koji vodi u skladu sa članom 82. ovog zakona;

7)            sarađuje sa nadzornim organima drugih država u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, a posebno u razmeni informacija i pružanju uzajamne pravne pomoći;

8)            vrši inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona, u skladu sa ovim zakonom i shodnom primenom zakona kojim se uređuje inspekcijski nadzor, i podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka ako utvrdi da je došlo do povrede ovog zakona, u skladu sa zakonom kojim se uređuju prekršaji;

9)            prati razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija, kao i poslovne i druge prakse od značaja za zaštitu podataka o ličnosti;

10)         izrađuje standardne ugovorne klauzule;

11)         sačinjava i javno objavljuje liste vrsta radnji obrade za koje se mora izvršiti procena uticaja;

12)         daje pismeno mišljenje kada smatra da bi nameravane radnje obrade mogle proizvesti visok rizik ako se ne preduzmu mere za umanjenje rizika;

13)         vodi evidenciju lica za zaštitu podataka o ličnosti;

14)         podstiče izradu kodeksa postupanja i daje mišljenje i saglasnost na kodeks postupanja;

15)         obavlja poslove prikupljanja dokaza o nezavisnsti i stručnosti pravnih lica, kao i o nepostojanju sukoba interesa u postupku akreditacije pravnih lica koja kontrolišu primenu kodeksa postupanja;

16)         podstiče izdavanje sertifikata za zaštitu podataka o ličnosti i odgovarajućih žigova i oznaka i propisuje kriterijume za sertifikaciju akreditacionog tela;

17)         sprovodi periodično preispitivanje sertifikata;

18)         propisuje i objavljuje kriterijume za akreditaciju sertifikacionog tela i obavlja poslove prikupljanja dokaza o nezavisnsti i stručnosti pravnih lica, kao i o nepostojanju sukoba interesa u postupku akreditacije sertifikacionog tela;

19)         odobrava odredbe ugovora ili sporazuma;

20)         odobrava obavezujuća poslovna pravila;

21)         vodi internu evidenciju o povredama ovog zakona i merama koje se u vršenju inspekcijskog nadzora preduzimaju;

22)         obavlja i druge poslove određene ovim zakonom.