Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti nadležan je i ovlašćen za:

1.  Po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS" br.120/04, 54/07, 104/2009 i 36/2010) da:

 • prati poštovanje obaveza organa vlasti utvrđenih ovim zakonom i izveštava javnost i Narodnu skupštinu o tome;
 • daje inicijativu za donošenje ili izmene propisa radi sprovođenja i unapređenja prava na pristup informacijama od javnog značaja;
 • predlaže organima vlasti preduzimanje mera u cilju unapređivanja njihovog rada uređenog ovim zakonom;
 • preduzima mere potrebne za obuku zaposlenih u državnim organima i upoznavanje zaposlenih sa njihovim obavezama u vezi sa pravima na pristup informacijama od javnog značaja, radi delotvorne primene ovog zakona;
 • rešava po žalbi protiv rešenja organa vlasti kojima su povređena prava uređena ovim zakonom;
 • obaveštava javnost o sadržini ovog zakona, kao i o pravima uređenim ovim zakonom;
 • da pokrene postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona i drugih opštih akata;
 • izdaje i ažurira priručnik sa praktičnim uputstvima za delotvorno ostvarivanje prava uređenih ovim zakonom, na srpskom jeziku i na jezicima koji su, u skladu sa zakonom, određeni kao jezici u službenoj upotrebi
 • putem štampe, elektronskih medija, interneta, javnih tribina i na druge načine, upoznaje javnost sa sadržinom priručnika za primenu zakona;
 • izdaje uputstvo po kojem se objavljuje informator o radu državnog organa i
 • obavlja i druge poslove određene ovim zakonom

2. Po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS" br.97/08, 104/2009 - dr.zakon, 68/2012 odluka US i 107/2012  da:

 • vrši nadzor nad sprovođenjem i izvršavanjem  ovog zakona, odnosno da nadzire sprovođenje zaštite podataka;
 • odlučuje po žalbi u slučaju propisanim ovim zakonom;
 • vodi Centralni registar;
 • nadzire i dozvoljava iznošenje podataka iz Republike Srbije;
 • ukazuje na uočene zloupotrebe prilikom prikupljanja podataka;
 • sastavlja listu država i međunarodnih organizacija koje imaju odgovarajuće uređenu zaštitu podataka;
 • daje mišljenje u vezi sa uspostavljanjem novih zbirki podataka, odnosno u slučaju uvođenja nove informacione tehnologije u obradi podataka;
 • daje mišljenje, u slučaju kada postoji sumnja da li se neki skup podataka smatra zbirkom podataka u smislu ovog zakona;
 • daje mišljenje Vladi u postupku donošenja akta o načinu arhiviranja i o merama zaštite naročito osetljivih podataka;
 • prati primenu mera za zaštitu podataka i predlaže poboljšanje tih mera;
 • daje predloge i preporuke za unapređenje zaštite podataka;
 • daje prethodno mišljenje da li određeni način obrade predstavlja specifičan rizik za prava i slobode građanina;
 • prati uređenje zaštite podataka u drugim zemljama;
 • sarađuje sa organima nadležnim za nadzor nad zaštitom podataka u drugim zemljama;
 • određuje način daljeg postupanja sa podacima kada je rukovalac prestao da postoji, osim ako je propisano drukčije;
 • da u vezi sa vođenjem Centralnog registra, jednom godišnje objavi popis zbirki podataka u „Službenom glasniku Republike Srbije", a da Centralni registar, koji je javan, obavezno objavi putem interneta;
 • da u roku od tri meseca od okončanja fiskalne godine, podnese Narodnoj skupštini godišnji izveštaj o radnjama preduzetim od strane organa vlasti u primeni ovog zakona, kao i o svojim radnjama i izdacima. Poverenik podnosi Narodnoj skupštini i druge izveštaje, kada oceni da je to potrebno.Izveštaj koji podnosi Narodnoj skupštini, Poverenik dostavlja predsedniku Republike, Vladi i Zaštitniku građana i na odgovarajući način stavlja na uvid javnosti i
 • obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.