POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je samostalan državni organ, nezavistan u vršenju svoje nadležnosti, koji štiti ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.U izršavanju ove nadležnosti, Poverenik je po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja(ZSPIJZ), ovlašćen da:

  • rešava po žalbama protiv rešenja organa vlasti kojima su povređena prava uređena ZSPIJZ, odnosno po žalbama zbog nepostupanja organa vlasti po zahtevu tražioca informacija ili onemogućavanja na drugi način ostvarivanja ovog prava;
  • prati poštovanje obaveza organa vlasti utvrđenih ZSPIJZ i izveštava javnost i Narodnu skupštinu o tome;
  • daje inicijativu za donošenje ili izmene propisa radi sprovođenja i unapređenja prava na pristup informacijama od javnog značaja;
  • predlaže organima vlasti preduzimanje mera u cilju unapređivanja njihovog rada uređenog ZSPIJZ;
  • preduzima mere potrebne za obuku zaposlenih u državnim organima i upoznavanje zaposlenih sa njihovim obavezama u vezi sa pravima na pristup informacijama od javnog značaja, radi delotvorne primene ZSPIJZ;
  • obaveštava javnost o sadržini i pravima utvrđenim u ZSPIJ;
  • ima pravo pristupa i uvida u svaki nosač informacija na koji se odnosi ZSPIJZ (čl.26.st.2.);
  • može da pokrene postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona i drugih opštih akata i
  • obavlja i druge poslove određene ZSPIJZ i drugim zakonima.

Prema cl.38. Zakona o tajnosti podataka („Sl.glasnik RS" br.104/2009), ovlašcenja Poverenika iz cl. 26.st.2. ZSPIJZ da izvrši uvid u svaki nosac informacije su delimicno ogranicena, tako što je za odredene informacije najvišeg stepena tajnosti bliže opisane u ovom clanu, Povereniku neophodan sertifikat o bezbednosnoj proveri koji izdaje Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka.

Rešenjem Vlade - Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka br. 88-00-5/2012-01 od 21.02.2012. aktuelnom povereniku je utvrdeno pravo pristupa tajnim podacima stepena tajnosti „državna tajna" i odobreno izdavanje sertifikata za pristup ovoj vrsti podataka, sa rokom važenja do 20.02.2015.

Rešenjem Vlade - Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka br. 88-00-48/2015 od 29.januara 2015. godine utvrdeno je pravo pristupa tajnim podacima stepena tajnosti "DRŽAVNA TAJNA" i odobreno izdavanje novog sertifikata za pristup tajnim podacima stepena tajnosti "DRŽAVNA TAJNA" sa rokom važenja do 28.01.2018.godine.

Prema cl.25. Zakona o tajnosti podataka, na osnovu rešenja Poverenika donetog u postupku po žalbi u skladu sa ZSPIJZ, ovlašceno lice organa javne vlasti opoziva tajnost podataka, odnosno dokumenta koji sadrži tajni podatak i omogucava ostvarivanje prava tražiocu informacija.