Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Narodna skupština je dana 9. novembra 2018. godine donela novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koji je stupio na snagu 21. novembra 2018. godine, a počinje da se primenjuje po isteku devet meseci od dana stupanja Zakona na snagu, osim odredbe člana 98. ovog Zakona (koji se odnosi na Centralni registar zbirki podataka) koja se primenjuje od dana stupanja Zakona na snagu.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl.glasnik RS" 97/08,104/09-dr.zakon, 68/12 -odluka US i 107/12) – prestao da važi 22 avgusta 2019, kada je počela primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS" br. 87/2018).

Na osnovu člana 97. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS" br. 87/2018), postupci po žalbama povodom zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom, postupci po zahtevima za izdavanje dozvole za iznošenje podataka iz Republike Srbije i postupci nadzora koji nisu okončani do dana početka primene ovog zakona, okončaće se po odredbama (starog) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 97/08, 104/09 – dr. zakon, 68/12 – US i 107/12).