POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Narodna skupština je dana 9. novembra 2018. godine donela novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koji je stupio na snagu 21. novembra 2018. godine, a počinje da se primenjuje po isteku devet meseci od dana stupanja Zakona na snagu, osim odredbe člana 98. ovog Zakona (koji se odnosi na Centralni registar zbirki podataka) koja se primenjuje od dana stupanja Zakona na snagu.

Preuzmi datoteku:

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti