POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Pozic.-konto O p i s Odobreno Realizovano %
411 Plate,dodaci,naknade      
411111 Plate po osnovu cene rada   7.828.043.16  
411112 Dodatak za rad duži od punog rad. vremena   112.205.77  
411115 Dodatak za vreme proved. na radu(min. rad)   658.412.11  
411118 Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada   358.957.69  
411119 Ostali dodaci I naknade zaposlenima   48.689.33  
Ukupno 411:   12.150.000.00 9.006.308.06 74.13
412 Doprinosi      
412111 Doprinos za PIO   899.861.35  
412211 Doprinos za zdrav. osig.   503.104.33  
412311 Doprinos za nezaposlenost   61.354.12  
Ukupno 412:   2.184.000.00 1.464.319.80 67.05
413 Naknade u naturi      
413161 Parkiranje   1.334.00  
413142 Pokloni za decu zaposlenih   30.000.00  
Ukupno 413   40.000,00 31.334.00 78.34
414 Socijalna davanja zaposl. 70.000,00 59.999.000 85.71
414411 Pomoć u medicinskom lečenju člana uže porodice   39.999,00  
411314 Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice   20.000.00  
415
415112
Naknade za zaposlene
Naknada za prevoz na posao i sa posla
155.000.00
 
96.406.44
96.406.44
62.20
         
416 Nagrade i bonusi 44.000.00 42.047.09 95.56
416112 Nagrade za posebne rezultate rada zaposlenih   42.047.09  
421 Stalni troškovi      
421411 Telefon, teleks i telefaks   574.879.48  
421412 Internet i slično   123.259.94  
421414 Usluge mob. telefona   132.291.54  
421512 Osiguranje vozila   61.939.00  
421521 Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće   30.600.00  
421321 Deratizacija   -  
421911 RTV pretplata   4.050.00  
Ukupno 421:   1.067.000.00 927.019.96 86.88
422 Troškovi putovanja      
422111 Troškovi dnevnica na službenom putu   63.429.09  
422121 Troškovi prevoza na službenom putu   1.590.00  
422131 Troškovi smeštaja na službenom putu   49.500.00  
422299 Ostali trošk. za putovanje u inostran.   -  
422211 Troškovi dnevnica za služb. put u inostr.   1.423,72  
Ukupno 422:   166.000.00 115.942.81 69.85
423 Usluge po ugovoru      
423111 Usluge prevođenja   591.475.00  
423311 Usluge obrazovanja i usavrš. zaposlenih   168.220.80  
423413 Usluge štampanja publikacija   268.880.00  
423432 Objavljivanje tendera i informativ. oglasa   85.890.00  
423592 Ostale stručne usluge   2.365.778.28  
423621 Ugostiteljske usluge   37.384,00  
423911 Ostale opšte usluge   11.270.00  
423392 Izdaci za stručne ispite   6.000.00  
423211 Usluge za izradu softvera   53.475.90  
423291 Ostale kompjuterske usluge   158.380.78  
423419 Ostale usluge štampanja   6.060.00  
423221 Usluge za održavanje računara   0.00  
Ukupno 423:   4.857.000.00 3.752.814.76 77.27
424 Specijaliz. usluge 0,00   0,00
425 Popravke i održav. 80.000,00 68.986.99 86.23
425211 Mehaničke popravke   36.710.65  
425219 Ostale popravke I održavanje opreme za saobraćaj   32.276.34  
426 Materijal      
426111 Kancelarij. materijal   11.042.81  
426311 Struč. literatura za zaposlene   268.017.21  
426491 Ostali materijal za prevozna sredstva   105.927.62  
426621 Materijali za kulturu   0,00  
426411 Benzin   495.000.00  
426312
426821
Str.literatura za obraz. Zaposlenih
Hrana
  12.220.00
4.305,00
 
426822 Piće   48.815.00  
Ukupno 426:   950.000,00 945.327.64
 
99.51
 
482
482131
482231
482331
Porezi,takse
Reg. Vozila
Gradske takes
Gradske kazne
30.000,00 18.588.20
17.138.20
0,00
1.450,00
61.96
512 Mašine i oprema      
512251 Oprema za domaćinstvo   0,00  
512221 Računarska oprema   326.317,79  
512233 Mobilni telefoni   52.437.58  
Ukupno 512:   1.000.000.00 378.755.37 37.88
UKUPNO:   22.792.000.00 16.907.850.12 74.18