POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije objavljuje konkurs za najbolje izrađen informator o radu organa vlasti.
Svako ima pravo da predloži jedan ili više organa javne vlasti (državni organ, organ teritorijalne autonomije, organ lokalne samouprave, organizaciju kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja) za koje smatra da imaju najbolji informator o radu. Organ javne vlasti može i sam da se prijavi na konkurs.
Iako je počev od 17. februara 2022. godine u primeni izmenjeni tekst Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, uzimajući u obzir da je članom 32. st. 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. Glasnik RS“, br. 105/2021) propisano da su organi vlasti koji imaju obavezu izrađivanja informatora o radu dužni da izrade informatore do 16. novembra 2022. godine,;u razmatranje će se uzeti samo informatori koji su postavljeni na zvaničnim internet prezentacijama organa na način predviđen Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa ("Sl. glasnik RS", br. 68/10).
Priznanje za najbolji informator organa biće uručeno prilikom obeležavanja 28. septembra, Međunarodnog dana prava javnosti da zna.
Rok za podnošenje prijava je 26. avgust 2022. godine.

Predlozi se dostavljaju elektronskom poštom na: informator@poverenik.rs sa naznakom „ZA KONKURS – INFORMATOR O RADU“.
Izuzetno, predlog se može dostaviti na adresu: Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd.
Napomena: U prijavi obavezno navesti internet link za informator o radu. Štampane informatore ne dostavljati.
Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Službu Poverenika na imejl adresu informator@poverenik.rs ili na telefon: 011/3408-903.