POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički 
podaci iz oblasti dostupnosti
informacijama i zaštite
podataka oličnosti

na dan 28.2.2021.
U PROCEDURI: 3.405
OBRAĐENO: 97.105

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u februaru 2021. godine

I.  Statistika predmeta   

U februaru 2021. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 794 predmeta i to:    

  • 407 predmeta u vezi sa pristupom informacijama,
  • 247 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 140 predmeta koji se odnosio na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika.

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 1.027 (699 - pristup informacijama, 202 - zaštita podataka, 126 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 3.173 (2.873 – pristup informacijama, 224 - zaštita podataka i 76 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 1.497 kontakata sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i  sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.  

Zbirni mesečni statistički podaci